SALASILAHNYA: Asal-Usul Long Gaffar
Menurut Engku Mat (VLG), satu-satunya zuriat Long Gaffar yang pernah membacanaskhah atau manuskrip asal Sejarah Long Gaffar tulisan tangan yang telah hilang dan belum lagi ditemuinya sehingga ke hari ini, Long Gaffar atau Long Ja`afar ialah putera `Sayyid Hitam Tua` iaitu yang lebih dikenali dengan panggilan mesra rakyat sebagai `Tok Nik Reman` atau Tok Nik II`, dan jika`Tok Nik Reman` ialah juga Tuan Long Nik (Senik Getting), Datu Pujud, Reman seperti yang diutarakan oleh Christopher Buyers (CB)  dalam `Salasilah Raja-raja Kelantan (Genealogy Raja-Raja Kelantan), maka jelaslah bahawa Tuan Long Ja`afar (Ga`apar), adalah salah seo rang   dari putera Long Nik Getting dari zuriat Maharaja Surendra atau `Raja Suran`

 Sebagaimana yang tercatat dalam Sejarah Melayu, di mana baginda ialah putera Mahara ja Srimat Trailokyaraja, Maharaja Imbang Jaya (www.Royalark.com (cj. Buyers @ vi gin.net), dan zuriat merekalah yang tersebar ke seluruh Nusantara seperti Jawa, Samudra, Palembang, Jambi dan Aceh khasnya Kota Meulaboh, Aceh Barat, Sumatera di mana salasilah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dikaitkan, semuanya adalah berasal dari zuriat tiga orang putera Maharaja Srimat Trailokyaraja iaitu Maharaja Surendra (Raja Suran),  Ken Arok, raja Singasari, Sri Trimurti Sang Sapurba, raja Palembang dan pu teranya Sri Tribhuvana Sang Nila Uttama, Raja Jambi, iaitu yang tempiasnya bukan sa haja di Pulau Jawa dan Samutera tetapi juga merentasi Selat Melaka sampai ke Temasik Singapura dan Tanah Melayu (Malaysia) sehingga merebak ke seluruh pelusuk negerinya seperti  Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, Kelantan dan Terengganu, dan ke utaranya sampai ke Kedah dan Perlis dan melintasi sempadan Malaysia -Thailand se hingga ke beberapa wilayah selatan negara Gajah Puteh itu sehingga ke Champa, bahkan juga sampai ke Mekah di Asia Barat.

 Menurut Christopher Buyers berkait dengan Salasilah Raja-raja Kelantan (Genealogy Raja Raja Kelantan), khasnya Long Gaffar (Long Ja`afar bin Datu` Pujud Long Nik) ber mula dengan Maharaja Srimat Trailokyaraja Mauli Bhushana Varma Deva (Brahma), Maharaja Imbang Jaya atau Sambugita yang meninggal tahun 1233 Masihi, iaitu mempunyai  3 orang putera yang bernama;

 1.        Maharaja Surendra – Raja Suran, Raja Jawaka (1233–1253M)

2.        Sri Trimurti Sang Sapurba –  Raja Palembang, Sumatera, indonesia,

3.        Ken Arok –  Raja Singasari, Jawa.

Maharaja Surendra atau Maharaja Suran pula yang menjadi Raja Jawaka setelah kematian bapanya pada tahun 1233 M sehingga baginda juga meninggal tahun 1353 M, mempunyai seorang putera bernama Raja Tilam, Maharaja Malayur, yang meneruskan pemerintahan ayahandanya sehingga baginda juga meninggal tahun 1335 M.  Raja Tilam pula mempunyai seorang putera bernama Raja Sakranta, di mana bagindalah yang mewarisi takhta datuknya, Raja Suran yang meninggal tahun 1253 sebagai Raja Jawaka sehingga baginda meninggal tahun 1267 M. Raja Sakranta mempunyai 6 orang anak, 2 putera dan 4 puteri:  

 1   Raja Bharubhasa yang menjadi raja dengan gelaran Sultan Mahmud

      Jiddah Ri`ayath Sa`adatu`s-Salam, iaitu Raja Langkasuka dan

      Kelantan.

 2   Raja Singadhiraja yang menjadi raja Lankasuka  menggantikan saudara

      tuanya Raja Bharubhasa yang meninggal tahun 1345M, iaitu dengan

      gelaran Sultan Sulaiman Shah.

Sementara 4 puteri Raja Sakranta ialah:  

3   Putri Chandana berkahwin dengan Maliku ‘z-Zahir, Raja Samudra

4   Putri Tapasi, Raden Galuh Ajang berkawin dengan Raja Jaya singha

       Varman, Raja Champa

 5   Che Siti Wan Kembang (Raden Galuh Gemeranchang), Raja Kelantan

        Selatan 1318 – 1348M, dan  

 6    Putri Linang Kahaya, berkahwin dengan Sayyid Husayn Jamadi’l-

        Kubra (?).

Manakala Raja Bharubhasa, Raja Lankasuka dan Kelantan yang dilantik sebagai Raja Chermin, telah  dilantik menjadi Raja Lankasuka sewaktu kematian datuknya Raja Sakranta yang meninggal  tahun 1335M dan setelah menganut lslam baginda dikenali dengan Paduka Sri Sultan Mahmud Jiddah Ri’ayath Sa’adatu’s-Salam yang sekaligus pula menja di Raja Kelantan pada tahun 1345M, iaitu sehinggalah baginda meninggal tahun 1362M. Baginda mempunyai 4 orang anak, 3 putera dan seorang puteri, iaitu

 1     Maharaja Kumara Radin Mas Ariya di Gunung [Radin Mas Pamari]

        yang menjadi Paduka Sri Sultan Baki Shah ibni al-Marhum

        Sultan Mahmud, Raja Chermin,  

2     Paduka Sri Sultan Muhammad Tahir ibn al-Marhum Sultan

        Mahmud, Raja  Ligor, iaitu yang meninggal tahun 1651M, adalah induk

         kepada keluarga diraja Patani,  dan

 3     Paduka Sri Sultan Ibrahim ibnki al-Marhum Sultan Mahmud,

         iaitu di katakan Sultan Kedah.  Manakala yang puterinya ialah

4      Putri Sa’adung II (Devi Nareswari) yang berkahwin dengan Paduka Sri

         Sultan Zainal ‘Abidin Shah, Raja Champa.

 Paduka Sri Sultan Baki Shah ibni al-Marhum Sultan Mahmud Jiddah, Raja Kelantan, putera sulong Paduka Sri Sultan Mahmud Jiddah Ria’ayath Sa’datu’s-Salam, Raja Lanka suka dan Kelantan, telah dilantik sebagai Raja Tanjungpura dan Chermin semasa hayat ayahandanya, bahkan menjadi Raja Kelantan setelah baginda meninggal pada tahun 1362M. Paduka Sri Sultan Baki Shah sendiri yang meninggal pada tahun 1418M, memperolehi 3 orang anak, 2 putera dan seorang puteri: 

 1   Paduka Sri Sultan Sadik Muhammad Maulana Nenggiri ibni al-       Marhum Sultan Baki Shah, Raja Kelantan

 2   Raja Kemas Jiwa Sang Ajit Jaya Ningrat, raja Nenggiri yang         dikenali sebagai Paduka Sri Sultan Iskandar Shah ibni al-Marhum Sultan         Baki Shah, Raja Kelantan, dan seorang lagi yang puteri ialah

 3    Puteri Selindung Bulan, berkahwin dengan Sayyid Husayn Jama di’l-Kubra [Rat navamsa {Pandita Parnen}, di mana daripada merekalah iaitu khasnya dari  zuriat Sayyid `Ali Nuru`l-`Alam ibn Sayyid Husayn Jamadi`l-Kubra bermulanya raja-raja dan ulama-ulama di Nusantara dan sekitarnya yang berketurunan ‘sayyid’  dari ke turunan Nabi Muhammad Salla’l-Lah ‘alayhi wa Alihi wa Sallam, khasnya dari zuriat Imam Ja`afar a`s-Sodiq `alayhi`s-salam, iaitu yang dikatakan induk atau moyang kepada Long Gaffar dan Sheikh Daud al-Fatani, yang pertama pengasas wangsa raja-raja Kelantan dari zuriatnya, dan yang akhir seorang ulama  tersohor Patani di abad silam.
Puteri Selindung Bulan yang bersuamikan Sayyid Husayn Jamadi’l-Kubra itu memper olihi 2 orang putera:

 1  Sayyid ‘Ali Nuru’l-‘Alam ibn  Sayyid Husayn Jamadi’l-Kub- ra, baginda sebagai Perdana Menteri Kelantan atau Pateh Ariya Gajah Mada bagi pihak Empayar Majapahit tahun 1432 – 1467M. Seorang lagi putera mereka ialah,

 2    Sayyid  Muhammad Kebungsuan ibn Sayyid Husayn Jamadi`l-Kubra, Prabhu Anum/Udaya ning-Rat/Bhra Wijaya, iaitu moyang  kepada raja-raja Demak, Pajang, Mataram, Jawa.

 Manakala Sayyid ‘Ali Nuru’l-Alam, Pateh Ariya Gajah Mada mempunyai 3  orang putera ialah;

 1      Wan Husayn bin ‘Ali Nuru’l-Alam, Sri Amara Wangsa [Tok Masjid], Pateh Majapahit

 2     Sultan Maulana Sharif Abu ‘Abdi’l-Lah Mahmud ‘Umdatu’d-Din [Syaikh Israel Yakub] {Wan Bo Tri Tri } atau Wan Abu  atau Wan Bo Teri Teri atau Maulana Is- ra’il ( Shaghir, H.W.M, ‘Abdullah, 1990: 10 -11), Raja Champa 1471 – 1478M. Baginda berkahwin dengan Sharifa Mudain, Ratu Mas Rara Santang, puteri Radin Pamanasara Prabhu Si lawangi, Pajajaran, Banten di Jawa, dan dengan isterinya Nyai Sabanglarang, puteri Ki Gedeng Tapa, baginda memperolihi zuriat:

1   Ahmad Fatahi’l-Lah [ Syarif Hidayatu’l-Lah] bin Sultan Abu ‘Abdi’l-Lah, iaitu moyang kepada keluarga diraja Banten, Cheri bon dan      Palembang, dan  

2   Wan ‘Abu’l-Muzaffar Waliyu’l-Lah bin Sultan Abu ‘Abdi ’l -Lah,      berzuriatkan,

       a)    Dato’ Nik Jamal’ud-Din bin Wan Abu’l-Muzaffar, Timbalan Raja Champa, juga bergelar Datu’ Kelantan, dan b) Dato` Nik Mustafa, Jambu, Jering, Patani.  Menurut suatu riwayat, Raja Patani pernah melantik gabenornya memerintah Kelantan yang berpusat di Pengkalan Datu. Di antara  datu-datu yang memerintah Kelantan bagi pihak Patani termasuklah Datu Jamalu’d-Din (1547M  ), iaitu abang kepada Dato`   Nik Mus tafa yang memerintah Jambu, Patani (H.W.M Shaghir, 1990:    9). Dato` Nik  Mustafa yang memerintah Jering, Patani dikatakan mengajak saudaranya Dato` Nik Jamalu’d-Din menyerang orang-orang Yuwun (Annam) untuk membalas dendam. Mereka berjaya menguasai bandar Phan Rang dan sekaligus Dato` Mustafa menjadi Raja Champa, iaitu dengan gelaran Sultan ‘Abdu’l-Hamid (1577 – 1637M). Di Champa, baginda dikenali sebagai ‘Po Rome’ dan di kalangan masyarakat Cam dan Kelantan den gan gelaran, ‘Ong  Tpoua’  (H.W.M. 1990: 10 dan  Warisan Kelantan).  

Dato` Nik Jamalu’d-Din bin Wan Abu’l-Muzaffar mempunyai 2 orang putera:  

 i    Raja Loyor,  menjadi raja Kelantan dengan gelaran` Paduka Seri Sultan ‘Adilu’d-Din bin Jama lu ’d-Din,dan   

ii   Raja Ekok yang juga menjadi raja Kelantan dengan gelaran Paduka Seri Sultan Samiru’d-Din bin Jamalu’d-Din..

Putera Wan ‘Abu’l-Muzaffar yang lain,

b)  Dato’ Nik Mustafa yang menjadi Paduka Seri Sultan ‘Abdu’l-Hamid Shah bin Wan ‘Abu’l-Muzaffar, Raja Seri Sarwasadesa dan  Champa pada tahun 1578 – 1637M, pula mempunyai 3 orang putera iaitu;

  a   Datu’ Nik Ibrahim yang bergelar Raja Ibrahim bin Sultan ‘Abdu’l-         Hamid Shah, Datu Kelantan 1634 – 1637M dan menjadi  Raja Champa 1637 – 1684M. 

Putera-putera Dato` Nik Mustafa bin Wan Abu`l-Muzaffar  yang lain ialah:

      b   Nik Badru`s-Salam dan  

      c   Dato` Nik `Ali   yang bergelar Datu’ Maharaja Lela, Penglima  Agung Tentera Patani.   Beliau,menurut Haji Wan Muhammad Shaghir (HWM, Shaghir, 1990: 10) juga bergelar ‘Tok Koda Bonang’, telah merantau ke Sulawesi Selatan dan setelah beberapa lama  berada di sana, ia pulang ke Patani sewaktu pemerintahan Raja Ungu (1624–1635M). Nik ‘Ali ini yang         dikatakan menggantikan Faqih Ali al-Malabari yang terbunuh dalam Perang  Patani – Siam tahun 1634M. Faqih ‘Ali al-Malabari bergelar Temenggong Sri Paduka’ dan  Nik ‘Ali pula bergelar ‘Datuk Sri Maharajalela’.

 Manakala Nik Badru’s-Salam, Pembangun Keluarga Diraja Singgora (Thailand) juga mempunyai 3 orang putera:  

 i   Wan Muhammad Amin bin Nik Badru’s-Salam [Po Jata muh] Raja Champa 1684M.

 ii  Wan Daim bin Nik Badru’s-Salam, Raja Champa 1684–1692M     dahulunya, sebagai Dato’ Jambu, Patani, mempunyai 3 orang putera:  

 a)       Tuan Sulong [Dato` Pasir], Dato` Kelantan Barat 1698 – 1713M, juga mempunyai zuriat:

            i)    Long Muhammad bin Tuan Sulong, Raja Kelantan Barat     1717-1757M,  dan  

            ii)   Long Pandak bin Tuan Sulong, Sultan Long Pandak bin           Tuan Sulong, Raja Kelantan, iaitu yang dikata kan juga  empunyai putera bernama Long Muhammad yang menjadi sultan Kelantan ber gekar ‘Sultan Long Muhammad’.

Seorang lagi putera Wan/Raja Daim ialah,

b)       Tuan Besar Long Bahar, Paduka Seri Sultan Long Bahar ibni al-marhum Raja Daim, Raja Kelantan dan Patani, dan saudaranya yang lain ialah 

c)       Tuan Long Nik  bin Raja Daim [Senik Getting], Datu Pujud, Reman, Patani.  Baginda pula mempunyai 5 orang anak, 4 putera dan seorang puteri:

             i)  Long Nuh, Datu Pujud menjadi Raja Nuh bin Datu Pujud Long Nik, Raja Patani, Thailand,

            ii)  Long Man bin Datu Pujud Long Nik,  

           iii)  Long Deraman (Raja Abdu’r-Rahman)  bin Tuan Long Nik Raja Ligor, Patani,

           iv)  Long Ja’afar bin Datu Pujud Long Nik,Tengku Seri Maharaja Perdana Mentri, 1763M (Chief Minister of Kelantan, 1763M) Baginda meninggal pada tahun 1794 (?), memperolehi seorang putera (?) iaitu Engku Limbat, Engku Seri Maharaja Perdana Menteri (m. 1851M). Seorang lagi anak  Tuan Long Nik yang perempuan, ialah  

             v)  Tengku Tengah, berkahwin dengan Paduka Seri Sultan Long Muhammad bin al-Mar hum Sultan Long Pandak, Raja Kelantan (m. 1763M).  

Putera Sayyid ‘Ali Nuru’l-Alam yang lain,  

3  Wan Demali ‘Alimu’d-Din bin Nu’l-‘Alam, Pateh Karmawijaya Majapahit dan Laksamana  Benta.

 
Misteri Pengembaraan 3 Putera Raja

Berhubung dengan tiga putera raja dari Pagar Ruyung ini, tidak dapat dikenalpasti siapakah mereka itu sebenarnya, adakah mereka putera-putera raja Palembang, Jambi atau Kota Meulaboh, Aceh Barat, iaitu dari zuriat Sultan Iskandar Muda Makhota Alam. Namun, riwayat lisannya (VLG) menyatakan mereka adalah putera-putera raja dari Pagar Ruyung, Palembang, di Indonesia di mana menu rut tradisinya di kalangan raja-raja yang mengamalkan Adat Perpateh yang diwarisi dari tanah adat di Pagar Ruyung, apabila seseorang dalam suatu keluarga khasnya keluarga diraja dilantik menjadi raja, maka adik-beradik lain dari keluarga diraja berkenaan yang tidak terpilih menaiki takhta kerajaan itu semestinya mengembara keluar negeri memba wa haluan masing-masing untuk mencari pengalaman hidup, menuntut ilmu dan menanamkan semangat keperwiraan yang tinggi dalam dirinya. Dalam hubungan ini, didapati tiga orang putera diraja yang bersaudara dari Pagar Ruyung dan Kota Meulaboh, Aceh Barat, Sumatera, Indonesia, dikatakan telah keluar meninggalkan tanah air mereka, ibarat jika, “untung sabut  timbul dan jika untung batu tenggelam. Mereka terpaksa me redah hutan belantara dan melayari lautan dengan menggunakan jong (bahtera) yang leng kap dengan segala perala tannya. Namun nasib tidaklah menyebelahi mereka ,kerana sebaik-baik sahaja mereka berada di tengah laut tiba-tiba di takdirkan Allah ribut kencang telah melanda bahtera dan sekaligus karam di laut yang menyebabkan mereka tiga bersaudara itu terpisah tanpa arah dan tujuan. Tetapi, dengan berkat doa dan tawakal sejatinya kepa da Allah Ta`ala, mereka terselamat sampai ke daratan.. Putera Tengah yang dikatakan datuk Long Gaffar telah dapat menyelamatkan dirinya dengan berpaut kepada apa sahaja yang terapung di laut dan tiada siapa pun yang menyangka dan mengetahui nya, tiba -tiba seekor `ikan ke kacang’ yang besar telah membawanya ke persisiran pantai di utara Tanah Melayu. Ia merupakan suatu keajaiban dan luar biasa sekali yang menyebabkan putera itu terfikir sejenak di mana hati kecil (dhamir)nya berbicara seketika, di mana bagi nya tidak mungkin sama sekali bagi seekor ikan yang kebiasaannya makanan manusia itu dapat menolongnya melainkan dengan kudrat dan iradat Allah Ta`ala. Sejak itu, lantaran terhutang budi dan nyawanya kepada makhluk penyelamat itu, dan peristiwa ini seolah-olah menjadi suatu sumpahan kepadanya dan zuriatnya sehingga melarang diri nya dan zuriatnya memakan ikan kekacang, di mana barangsiapa dari kalangan mereka memakannya maka buruklah padahnya ?!

Bendang Saring
Setelah berihat seketika sambil bersyukur kepada Allah di atas ke selamatan yang dikurniakan Allah kepadanya, baginda terpaksa meneruskan perjalanan nya tanpa dua saudaranya itu. Dengan menyerah diri dan masibnya kepada Yang Maha Esa berjalanlah baginda, masuk hutan keluar hutan, masuk padang keluar padang, malah naik bukit turun bukit, lama kelamaan sampailah ia ke `Bendang Saring’, iaitu suatu wi layah negeri yang terletak di antara Yala (Jala) dengan Patani (Thailand).   

Pesta Memilih Menantu
Setibanya di sana didapati rajanya mempunyai seorang puteri yang bernama Neng Cayang. Puteri ini amat cantik dan menjadi rebutan ramai di kalangan putera-putera raja di seluruh pelusuk negeri.Raja Bendang Saring berfikir bagai mana cara terbaik untuk memilih bakal suami puteri kesayangannya itu. Lalu terlintas di fikiran baginda akan pokok saring yang menjadi sempena nama negeri baginda. Pokok Saring, sejenis pokok kipas yang amat tingggi ini, rupa-rupanya telah memberi ilham ke pada baginda untuk mengadakan pesta memilih menantu kelak dan sekaligus pokok ini juga dijadikan asas dan syarat utama pertandingan, di mana baginda ingin menga dakan pertandingan untuk memanjatnya. Oleh itu barangsiapa yang berjaya memanjatnya dan dapat pula mengambil barang sepelepah daunnya maka dialah yang akan dijadikan me nantu raja kelak dan 10 buah negeri dalam taklukan baginda turut menjadi hak miliknya. Dengan tawaran hadiah yang begitu istimewa itu,  ramailah putera-putera raja telah men cuba nasih mereka untuk memperisterikan Puteri Neng Cayang, di mana seorang demi seorang silih berganti memanjat pokok saring yang paling tinggi itu, tetapi semua mere ka itu gagal. Lantas baginda meme rintahkan agar diisytiharkan bahawa: “Tidak kira se siapa sahaja meskipun dari ka langan rakyat jelata layak untuk mencuba nasib de ngan menyertai pertandingan”

 Kecerdikan Terserlah
Pengisytiharan raja itu terdengar ke telinga putera tengah
yang baru tiba di negeri itu yang menyebabkan ia amat ingin untuk mencuba nasibnya te tapi apabila hasratnya diberitahukan kepada raja orang ramai yang hadir mentertawa kan nya sehingga ada yang mengatakannya gila, bahkan lebih dari itu menggelarkannya `Batak Putih’. Betapa hinanya putera itu pada pandangan orang ramai yang tidak tahu menahu akan asal-usulnya yang sebenar. Namun begitu, segala kata-kata penghinaan itu tidak lah melemahkan semangat dan hasratnya bahkan ia menjadi perangsang kepadanya yang menambahkan tekad dan azamnya untuk mencapai hasratnya dansekaligus iapun membe ranikan dirinya untuk menyatakannya kepada raja Bendang Saring akan hasrat dan keingi nannya untuk mencuba nasibnya, lantas berdatang sembah memohon kepada raja agar me menuhi dua syarat iaitu agar disediakan kepadanya seberapa banyak paku dan sebilah kapak. Betapa panjang akal dan bijaksananya orang digelarkan `Batak Putih’ itu terserlah pada budi bicara dan permohonannya, di mana semua perkara yang dipohonkan itu me mang berguna kepadanya. Paku boleh digunakan untuk membuat tangga di batang pokok dan kapak pula dapat dijadikan pengerat pelepah daun saring yang dikehendaki raja itu. Setelah semuanya disediakan iapun memulakan memanjat pokok itu, iaitu selangkah de mi selangkah dengan menggunakan paku sebagai tangga berpijak dan kapak sebagai pengerat pelepahnya yang dapat memenuhi hasratnya.

Kasih Saudara Melebihi Segala
Akhirnya,ia berjaya sampai kepuncaknya dan apabila dilihatnya pokok saring itu hanya ada tiga pelepah sahaja telah mengingat kannya ada tiga bersaudara yang semuanya menjadi mangsa bahtera karam di laut sehingga tidak lah terfikir langsung untuk memenangi pertandingan memanjat pokok setinggi itu untuk menjadi menantu raja.Oleh itu ia berseru dan berdoa kepada Tuhan “Wahai di mana sa haja abangnya berada ..!”  sambil menujukan salah satu pelepah saring yang dipotongnya itu kepada abangnya. Berikutnya apabila dipotongnya pelepah pertama itu ianya terus hilang dibawa angin, hilang entah ke mana dan demikian juga pelepah kedua yang dihasratkan agar sampai kepada adiknya, tetapi dengan izin Allah Ta`ala , dikatakan baha wa kedua-dua pelepah yang berterbangan hilang dari pemandangan mata itu telah tiba ke destinasinya masing-masing, iaitu sampai kepada kedua-dua saudaranya, di mana mereka semua amat gembira dan sukacita kerana mengetahui saudaranya yang tengah itu masih hidup. Sementara itu, pelepah yang satu lagi yang dapat menentukan nasibnya juga dipo tongnya dan sekaligus jatuh ke bumi, betul-betul di bawah pokoknya iaitu sebagai mana yang dipohon dan dihasratkannya dalam doanya.
Apabila turun ke bawah, orang ramai yang hairan dan terpegun menyaksikan keheba tannya memanjat pokok itu dari awal hingga akhirnya, segera menyambutnya dengan pe nuh hormat dan mengalu-ngalukannya lalu dipersembahkan kepada raja Bendang Saring dan iapun diiajabkabulkan dengan Neng Cayang, Puteri kesayangan baginda.

Tak Kenal Tak Cinta
Pada mulanya, dikatakan Puteri Neng Cayang tidak melaya yaninya itu kerana tidak setuju dengan perkahwinan itu, bahkan menganggapnya ayahan danya zalim kerana menyangka bahawa ayahandanya memaksanya berkahwin dengan pe muda yang tidak diketahui akan asal-usulnya, iaitu yang berkeadaan comot, kotor dan ti- dak terurus badan dan pakaian akibat gembaraannya yang lama sehinggakan menjadi mangsa bahtera karam di laut, tetapi sebagai seorang raja yang adil lagi saksama, bijaksa na dan tinggi firasatnya maka baginda tetap dengan pendirian dan keputusannya iaitu se bagaimana yang dijanjikannya.Lantaran, bagi baginda semestinya ada sesuatu yang isti- mewa, aneh dan luar biasa pada menantunya itu sehingga ia boleh memenangi syambara memilih menantu dengan mengalahkan semua putera-putera raja dari seluruh pelusuk ne geri. Oleh itu baginda menitahkan para pegawai dan pegawal istana agar berjaga  malam bergilir-gilir untuk memerhatikan segala gerak-geri dan tingkah laku menantunya itu. Akhirnya, pada kira-kira jam 4.00 pagi atau lewat malam, setelah pada fikirannya bahawa tiada sesiapa yang melihat dan mengetahuinya, maka si menantu itupun keluarlah daripa da peraduannya untuk pergi ke bilik persiraman iaitu selepas menanggal pakaiannya (sa- rung ?) dan terus memasuki bilik persiraman. Alangkah terkejut dan hairannya segala pe ngawal istana tatkala menyaksikan betapa tampan dan cantiknya fizikal dan rupa paras menantu raja itu !  Apabila selesai sahaja bersiram tanpa diketahui ada orang yang memer hatikannya ia pun menyarung kembali pakaian lamanya dan terus masuk ke bilik peradu- annya. Namun begitu, dikatakan Puteri Neng Cayang yang belum mengetahui siapa sebe narnya tidak me layani suaminya itu. Tetapi pada keesokannya para pengawal yang ditu gaskan mengintip menantu raja itu bercerita tentang apa yang dilihat mereka padan ma lam sebelumnya lan tas ayahanda Puteri Neng Cayang memerintahkan pengawal-peng awal istananya meneruskan lagi intipan mereka pada malam berikutnya dan sekaligus me merangkapnya agar bertindak mengambil pakaian menantunya ketika ia sedang bersiram kelak, dan setelah berjaya sebagaimana mengikut arahan raja lalu unggun api dinyalakan dan pakaian (sarung ?) dibakar sehingga cahaya darinya menerangi seluruh bilik persira man yang menyebabkan ia terpinga-pinga dan kelamkabut kerana didapatinya pakaian-     nya telah hilang. Namun demikian ia segera  diberikan sepersalinan pakaian baru yang la yak dengan menantu raja. Kemudian ia dititahkan supaya mengadap ayahanda mertuanya raja Bendang Saring. Sejak terbongkarnya rahsia sebenar bahawa menantu raja itu adalah putera raja dari Pagar Ruyung, Palembang, Sumatera menjadikannya begitu tersohor ke seluruh lapi san rakyat di negeri Bendang  Saring dan sekitarnya.

Long Gaffar Putera Tok Nik Reman
Putera Tengah dari Pagar Ruyung  menjadi menantu Raja Bendang Saring ini akhirnya lebih dikenali sebagai “Tok Nik Bendang Saring’. Perkahwinannya dengan Puteri Neng Cayang sangatlah bahagia dan dikurniai Allah Ta`ala seorang putera yang dikenali sebagai Syed Hitam Tua, dan setelah merajai Reman , salah sebuah wilayah Pattani lama, dekat Yala, Thailand maka baginda dikenali sebagai “Tok Nik Reman” atau “Tok Nik II”. Baginda pula memperolihi 4 orang pute ra., yang sulongnya ialah Long Gaffar, iaitu yang dikatakan nama asalnya “Radin Panji” (Abdul Razak Mahmud, 2002: 167), sebagai Raja Muda yang bergelar `Baginda’ sejak kecil lagi. Manakala putera kedua ialah Raja Jambu yang memerintah Jambu.

Putera ketiga ia lah yang memerintah Yala. Putera Keempat ialah Raja yang memerintah Jering.

Neng Mas Adik Angkat Long Gaffar
Oleh kerana tiada anak perempuan dan ter lalu menginginkannya meskipun bukan dari zuriatnya sendiri, maka Tok Nik Reman pun   mengambil Neng Mas, anak perempuan Long Deraman, raja Legeh yang juga saudara ba ginda (VLG) atau pun menurut versi lain ialah Engku Tengah, iaitu saudara Long Deraman sendiri (Sa`ad Shukri,1971 :55)  dijadikan adik angkat Long Gaffar, putera raja Reman itu. Sete- lah hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun mereka membesar bersama sebagai adik-beradik kandung, menjadi dewasa mengikut acuan dan asuhan seba gai putera-puteri raja yang mempunyai keistimewaannya masing-masing.

Semasa Remajanya
Baginda Long Gaffar, sebagai Raja Muda atau Putera Mahko ta yang telah diasuh dan dididik dengan agama dan ditanamkan semangat keperwiraan, ia itu yang bukan sahaja mempunyai sifat-sifat seperti berani dan kental dalam menghadapi mu suh tetapi juga berhemah tinggi, jujur, bertanggungjawab, pengasih dan berbudi baha sa. Tabiat dan kegemarannya ialah suka mengembara mengikut jejak langkah nenek moyangnya, kerana menurut Adat Perpatih dari Minangkabau, seorang lelaki terutamanya putera raja digalakkan supaya mengembara sama ada untuk membuka negeri baru atau untuk mencari pengalaman hidup. Namun tabiat dan kegemaran ini tidaklah direstui oleh ayahandanya kerana Long Gaffar adalah bakal raja, bahkan ditakuti puteranya ini akan dilebalkan sebagai “Pengembara Jalanan” yang berkelana sepanjang hayatnya.

Membela Ayam Laga
Bagaimana pun, setelah usianya meningkat dewasa menjadi remaja putera yang perkasa maka Putera Mahkota ini ingin juga menyahut cabaran adat diraja ini, maka ia pun keluar mengembara mencari ilmu dan pengelaman. Setelah bebera pa lama berkelana dari satu daerah ke satu daerah dan dari satu negeri ke satu negeri yang lain, timbul pula suatu minat baru di hatinya untuk mencari dan membela ayam laga (sa- bung), iaitu yang menjadi kegemaran di kalangan para remaja di negeri Reman pada za- man itu, di mana Long Gaffar juga tidak terlepas dari kegemaran ini.

Oleh itu, baginda dikatakan telah memelihara 3 ekor ayam sabung, seekor diberina- ma“Bakah Racun”, iaitu yang berparuh helang, bermata ular dan berbadan warna putih tulang (kapas) keseluruhannya sampai ke ekornya yang hanya sehelai sahaja bulunya yang berwarna hitam.Ayam ini pernah menjadi juara dalam pertandingan menyabung ayam di Kota Reman Seekor lagi ialah `Hijau Kambu’ kerana badannya hijau di hujung dan putih di pangkalnya. Manakala yang lain ialah ayam selasih yang diberinama `Sitam Raja Reman’ (VLG).
Long Gaffar adalah jaguh ayam laga yang disegani, dan dengan memakai keduk juara ayam laga ini baginda yang ditemani Long Yunus berjalan ke mana-mana dalam negeri Kelantan, Pattani, Legeh dan Reman, mengadu ayam sabungnya. Bagaimana pun, ia tidak melakukan sebarang bentuk perjudian dalam penyabungan ini, di mana mereka berdua ti- dak lebih dari hanya dua orang pengelana yang tidak diketahui asal-usulnya di kalangan rakyat biasa (Abdul Razak Mahmud, 2002: 167).

Advertisements
Posted by: lloni | 3 Oktober 2009

Sejarah Pemerintahan Kelantan – Versi Long Yunus

Sejarah Kelantan Silam : source ppak

Negeri Kelantan yang mempunyai seni budaya tradisional yang unik ini juga mempunyai sejarah persinggahsaan yang menarik. Sebagai pembuka lembarab sejarah perkembangan persinggahsanaan Negeri Kelantan, diriwayartkan bahawa dalam tahun 1411M (814H) di Negeri kelantan terdapat seorang Raja yang beragama Islam bernama Raja Kumar. Tetapi sehingga kini ahli-ahli sejarah masih belum dapat mengesani daripada manakah asalnya Raja Kumar ini. walau bagaimanapun Baginda raja Kumar telah menjalinkan hubungan muhibbah dengan Maharaja China, dan sebaliknya dalam tahun 1412M, baginda Raja Kumar telah menerima persembahan balas berupa kain-kain sutera dan surat kepujian daripada maharaja China itu.

  Selepas pemerintahan Raja Kumar lahir pula pemerintahan Sultan Iskandar sehingga 1465M. Kemudian Negeri Kelantan diperintah pula oleh Putera Baginga Sultan Mansur. Dalam zaman pemerintahan Sultan Mansur nama Negeri Kelantan telah menjadi masyhur merata-rata tempat. Kemasyuran Negeri Kelantan telah sampai ke negeri Melaka dibawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. pada 1477M, Raja Melaka ini telah menghantar bala tenteranya untuk menyerang Negeri Kelantan. Walau bagaimanapun ia berakhir dengan satu simpulan peristiwa yang menarik, dimana Baginda Sultan Mahmud Shah telah berkahwin dengan Puteri Sultan Mansur yang bernama Onang Kening, yang kemudian menjadi bonda kepada Raja Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah (1528M).

  Bila Sultan Mansur Shah mangkat 1526M (928H), maka putera baginda Raja Gombak ditabalkan menjadi Sultan dengan gelaran Sultan Gombak. Setelah baginda Raja Gombak mangkat, maka cucunda baginda yang telah dijadikan putera angkat Baginda, aiitu Raja Ahmad ditabal menjadi Sultan Kelantan pada 1584M (992H). Dengan gelaran Sultan Ahmad, Baginda telah berkahwin dengan Cik Banun puteri Seri Nara D’Raja, iaitu sepupu kepada Raja Hussein di sebelah isteri Lela Wangsa Pahang. Baginda berdua telah dikurniakan seorang uteri dinamakan Cik Siti Wan Kembang.

Baginda Sultan Ahmad mangkat pada 1589M, sewaktu puteri baginda Cik Siti Wan kembang berusia 4 tahun, dan oleh sebab itu Raja Hussein dari Johor telah dilantik menjadi Pemangku Raja Pemerintah Kelantan. Bila Raja Hussein mangkat pada 1610M (1018H), maka Cik Wan Kembang ditabal menjadi Raja Kelantan. baginda bersemayam di Gunung Chinta wangsa, Ulu kelantan, kira-kira 40 kilometer ke arah Tenggara Kuala Krai.

  Pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Chinta wangsa menjadi masyhur menyebabkan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri termasuk juga orang-orang Arab yang mengelarkan Cik Wan kembang dengan panggilan “Padulka Cik Siti”. baginda mempunyai seekor kijang yang amat oleh Baginda, iaitu persembahan daripada rakyat Baginda yang tinggal di Gunung Ayam.

  Gambar kijang ini telah diterap diatas wang emas dengan perbelanjaan negeri, dan kemudiannya diabadikan pula sebagai sebahagian daripada daripada Lambang Kebesaran negeri Kelantan yang berkekalan hingga ke hari ini dengan megahnya.

  Dalam masa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang yang memerintah di Gunung Chinta Wangsa itu, maka disebelah timur laut negeri Kelantan telah timbul sebuah lagi kerajaan berpusat di Jembal, dibawah pemerintahan Raja Sakti 1638M (1046H). Setelah Baginda mangkat, maka putera Baginda, Raja Loyor telah ditabal menjadi Raja pada 1649M (1059H). Baginda dianugerahkan dengan dua orang cahayamata iaitu seorang putera, Raja Sakti yang mangkat sejak kecil lagi dan seorang puteri bernama Puteri Saadong.

  Hubungan baik telah terjalin di antara Kerajaan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Chinta Wangsa, dengan Kerajaan Loyoy di Jembal. Baginda Cik Siti Wan Kembang telah mengambil Puteri Saadong sebagai anak angkat yang akan mewarisi takhta kerajaan sepeninggalannya nanti, kerana Baginda tidak mempunyai puteri ataupun putera sebab baginda tidak pernah berkahwin.

  Puteri Saadong seorang gadis ayu yang cantik dan jelita, digelar oleh penduduk Gunung Chinta Wangsa sebagai Puteri Wijaya Mala. Perihal kcantikan Puteri Saadong itu telah sampai kepada Maharaja Siam yang menghantar utusan untuk meminang Puteri Saadong, tetapi ditolak. Puteri Saadong telah dikahwinkan dengan Raja Abdullah iaitu sepupunya, dan telah dimahkotakan di Kota Tegayong (Tanah Serendah Sekebun Bunga Cherang Tegayong) dan kemudiannya dipindahkan ke Kota Jelasin di Kota Mahligai.

  Puteri Saadong telah diculik oleh oleh Maharaja Siam dan telah dibawa ke Siam, kerana kesetiaannya pada suami baginda tidak boleh disentuh oleh Maharaja Siam. Setelah Puteri Saadong kembali ke Kelantan telah berlaku pergaduhan dengan Raja Abdullah. Akibat dari pergaduhan itu Raja Abdullah terkorban kerana kena tikaman cucuk sanggul Puteri Saadong.

  Selepas kemangkatan Raja Abdullah, Puteri Saadong telah melantik Raja Abdul Rahim iaitu saudara raja Abdullah menjadi Sultan di Kota Mahligai pada 1671M (1082H) dan dikahwinkan dengan janda Raja Abdullah, anak Penghulu Ngah Jembal. Selepas itu Puteri Saadong menjadi Raja di Bukit Marak dan sejak itu kisahnya tidak dapat dikesan lagi. Selepas itu raja Abdul Rahim telah mangkat ditikam oleh rakyatnya ditepi Tasek Lelayang mandi. Dengan itu putuslah sejarah Kerajaan mahligai dan wujud pula Kerajaan Jembal yang pada waktu itu terletak dibawah pemerintahan Raja Omar yang bergelar Sultan Omar pada 1675M (1086H).

  Sultan Omar adalah adinda kepada Raja Loyor yang sebelum itu telah bergelar Temenggong Sultan Omar mempunyai lima orang putera dan puteri, iaitu Raja Kecil Sulung, Raja Ngah yang bergelar Raja Hudang, Raja Nah, Raja Sakti dan Raja Pah. Setelah Raja Omar mangkat pada 1721M (1132H), Baginda Long Bahar telah ditabal menjadi Sultan di Jembal atas kehendak puteri sulungnya, Raja Kecil Sulung. Baginda Long Bahar adalah puteri Raja Petani yang bergelar Datuk Pengkalan Tua yang berhijrah ke Kelantan bersama ayahndanya dan berkahwin dengan Raja Pah Puteri Sultan Omar dan memerintah di Sening dekat Jembal.

  Long Sulaiman mempunyai seorang putera bernama Long Yunus dan dua orang puteri, iaitu Tuan Dewi dan Tuan Kembang yang berkahwin dengan Long Deraman putera Tuan senik Getting yang memerintah di Legeh. Pada 1756M (1169H)  telah berlaku serangan untuk merebut takhta dan akhirnya telah membawa kemangkatan Long Sulaiman. Berikutnya Long Pendak, sepupu Long Sulaiman telah dilantik menjadi Raja Kubang Labu, dan adiknya pula Long Muhammad dilantik menjadi Raja Muda.

  Kemudiannya pada 1758M, Long Pendak telah mangkat di tangan Long Deraman kerana membalas dendam terhadap perbuatan Long Pendak membunuh isterinya Tengku Tengah iaitu adik Long Deraman. Selepas itu Long Muhamad dilantik menjadi Sultan di Kota Kubang Labu.

  Dalam masa pemerintahan Long Muhammad telah meletuskan peperangan antara pihak Long Muhammad yang dibantu oleh Long Gaffar, putera kepada Raja Reman di Hulu Perak. Dalam peperangan pada 1762M, Long Muhammad dan Long Deraman telah tumpas dan Kerajaan Kubang Labu telah dapat dikuasai oleh Long Yunus. bagi mengenang jasa Long Gaffar yang membantunya dalam peperangan itu, maka baginda Long Yunus telah melantik Long Gaffar menjadi Perdana Menteri memerintah dari kawasan Jeram sampai ke Pasir Tumbuh. Baginda Long Yunus telah berjaya menyatukan seluruh pemerintahan Negeri Kelantan yang banyak itu dengan meletakkannya dibawah satu pemerintahan pusat sahaja.

Posted by: lloni | 3 Oktober 2009

Kota – Kota Yang Pernah Ujud di Kelantan

Kota Tegayong

Walaupun seorang wanita, sebagai pemerintah, Cik Siti Wan Kembang bijak mengatur langkah memastikan negeri di bawah penguasaannya sentiasa berada dalam keadaan selamat.

Kerana bimbangkan pemerintahan di Gunung Chintawangsa akan diserang, beliau merancang pembinaan sebuah kota pentadbiran baru supaya tidak hanya bergantung kepada satu pusat pemerintahan saja.

Beliau membuat keputusan meninggalkan Gunung Chintawangsa. Dalam pencarian kawasan baru itu, baginda yang memerintah negeri dari 1610 sehingga 1677 membuka Kota Tegayong setelah mudik ke hulu Sungai Kelantan apabila bersahabat dengan Raja Jembal. Beliau sampai ke hutan yang dipenuhi pokok tegayong. Di situ, beliau membuka Kota Tegayong.

Di kota pentadbiran baru itu, beliau membina sebuah taman bunga sebagai tempat bermain dan bersuka ria yang dinamakan dengan Taman Serendah Sekebun Bunga Cerang Tegayong, yang kini terletak di Kampung Kedai Piah, Pangkal Kalong, Ketereh.

Kota Jelasin

Setelah rombongan Siam itu kembali, baginda Raja Loyar dan Cik Siti Wan Kembang berserta pembesar-pembesar telah bermesyuarat untuk mengahwinkan Puteri Saadong dengan sepupunya Raja Abdullah iaitu anakanda Raja Bahar.

Setelah istiadat perkahwinan itu selesai, Raja Abdullah telah membina sebuah kota di hilir Negeri Kelantan dan dinamakan “Kota Jelasin” (sekarang ini dinamakan Kampung Kota, dalam daerah Kota Bharu).

Kota Mahligai

Berita perkahwinan Raja Abdullah dengan Puteri Saadong sampai juga ke pengetahuan Raja Siam. Baginda terus

menghantar satu angkatan tentera ke Kelantan untuk merampas Puteri Saadong. Apabila sampai ke Kota Jelasin, maka berlakulah peperangan yang dahsyat. Rakyat Raja Abdullah ramai yang mati. Dalam senyap-senyap Raja Abdullah berundur ke Melor. Di sinilah baginda telah membina sebuah kota yang dinamakan Kota Mahligai.

Kota Senang

Dalam tahun 1686 M, tiga orang anak Datu Pengkalan Tua, Raja dari Pattani telah datang mengadap baginda Sultan Omar. Mereka ialah Tuan Sulong (Long Sulong), Tuan Senik (Long Senik) dan Tuan Besar (Long Bahar).

Setelah berada di Kelantan beberapa lama mereka bertiga pun dikahwinkan oleh Sultan Omar. Tuan Sulong dikahwinkan dengan Cik Biru, anak kepada Penghulu Hitam, orang besar baginda yang tinggal di Kampung Laut. Tuan Senik dikahwinkan dengan Cik Seku, anak Penghulu Deraman orang besar yang tinggal di Kampung Geting, Tumpat. Tuan Besar (Long Bahar) pula dikahwinkan dengan Raja Pah, puteri baginda.

Baginda Sultan Omar telah membina sebuah kota dekat Jembal yang dinamakan kota Senang. Sekarang tempat ini dinamakan Kampung Senang. Kota ini kemudiannya diserahkan kepada menantu baginda Tuan Besar

Kota Teras

Setelah kemangkatan Sultan Omar dengan persetujuan para kerabat serta pembesar negeri maka anakanda baginda Raja Kecil Sulong ditabalkan menggantikan baginda. Baginda telah membina sebuah kota berhampiran Jembal dinamakan Kota Teras yang diperbuat daripada teras tembesu. Tempat itu sekarang dikenali sebagai Kampung Teras. Baginda memerintah selama lima tahun sahaja. Pada tahun 1725 M, baginda telah mangkat dalam usia yang masih muda.

Kota Kubang Labu

Tuan Besar Long Bahar mempunyai beberapa orang saudara iaitu Tuan Solong Kelantan (Long Sulong), Tuan Senik Genting (Long senik) dan Datuk Pasir Petani. Oleh kerana terjadinya perselisihan keluarga maka Tuan Besar Long Bahar telah merantau ke Negeri Kelantan dengan membawa bersama seorang putera yang bernama Long Sulaiman, dan di Kelantan Long Besar berkahwin pula dengan Raja Pah puteri Sultan Umar, kemudian Tuan Besar Long Bahar berpindah membuka sebuah tempat yang diberi nama Kota Kubang Labu (dalam Wakaf Baru sekarang).

Dengan kemangkatan Sultan umar makam putera sulung baginda yang bernama Raja Kecil Solong yang sedang memerintah di Kota Teras tidak mahu mengambil alih pemerintahan di Jembal dari ayahndanya, dan dengan persetujuan baginda jugalah lalu diangkat adik iparnya iaitu Tuan Besar Long Bahar menjadi raja di Jembal, dan dengan itu Kota Kubang Labu diserahkan kepada pemerintahan putera baginda yang bernama Long Sulaiman, putera ini ialah dari isteri baginda di Patani.

Apabila pemerintahan Jembal dan juga pemerintahan di Kota Kubang Labu terserah kepada pemerintahan Tuan Besar Long Bahar dan putera baginda maka berakhirlah satu peringkat pemerintahan yang berasal dari zuriat Raja sakti yang memerintah Jembal, dan pada peringkat ini pula maka zuriat keturunan dari Tuan Besar Long Baharlah yang memerintah Jembal juga Kota Kubang Labu keturunan dari Tuan Besar Long Bahar ini jugalah asalnya raja-raja yang memerintah Negeri Kelantan hingga sekarang ini.

Kota Raja Salor

Ramai yang tidak mengetahui akan adanya Raja Salor. Menurut satu riwayat atau cerita bahawa Raja Salor ini adalah juga keturunan Long Yunus tetapi dari anak yang bongsu…wallahu’alam.

Namun ada cerita mulut menyatakan bahawa Raja Salor adalah berasal dari Patani dan datang serta meminta izin dari pemerintah Kelantan pada masa itu untuk bermukim atau membuka satu kawasan. Maka diberilah izin dan bermukinlah dan dibina kota di kawasan Salor berhampiran sungai.

Nak diceritakan di sini ialah pada masa pemerintahan Sultan Mulut Merah (Sultan Muhammad II) telah berlaku peristiwa berdarah di mana kesemua penghuni termasuk dayang-dayang serta hulu balang telah diserang hendap dan dibunuh oleh pasukan Mulut Merah. Ini adalah ekoran dari peristiwa belaga lembu. Di mana dalam pesta laga lembu tersebut terdapat seorang anak Raja Salor yg  ‘gila iseng’  selalu mengkewa-kewa keris atas muka  anak raja Mulut Merah. Tingkahlaku ini telah disalah tafsirkan oleh anak raja Mulut Merah yg mendakwa anak Raja Salor ingin membunuh beliau. Kejadian ini diadukan kepada Sultan Mulut Merah. Atas nasihat Dato’ Perdana Menteri ketika itu bahawa kejadian itu menunjukkan Raja Salor ingin membunuh anak beliau maka oleh itu Raja Salor patut dibunuh.  Keesokan subuh hari gerombolan Mulut Merah telah menyerang hendap Raja Salor lalu dibunuh semua penghuni termasuklah seorang Sayyid yang berada bersama dalam kota tersebut.  Mereka telah disemadikan dalam kota tersebut.

Terdapat juga cerita mengatakan terdapat seorang wanita yg terlepas dari dibunuh lalu melarikan diri ke sebelah siam…wallahu’alam.

Walau apapun kesan kota dan makam-makam masih ada di tapak kota tersebut.

Kota Limbat
Merupakan pusat pemerintahan Long Ghafar di Negeri Kelantan. Pada masa yang sama  Long Yunus yang dianggap sebagai adik oleh baginda Long Ghafar. Long Ghafar  dianggap GURU oleh Long Yunus kerana mengajarkan al-Quran kepadanya. Lalu Long Yunus telah diberikan kuasa memerintah oleh Long Ghafar dari kawasan Pasir Tumbuh hingga ke Padang Garung, dan seterusnya hingga ke Kuala Kemasin dan di sebelah Baratnya hingga ke Bukit Tanjung (Narathiwat). Segala keputusan dan kuasa sebenar berkaitan pentadbiran dan kes-kes jenayah ‘HUDUD’ adalah terletak di bawah bidang kuasa Long Gaffar di kota Limbat.

Kota Jeram

Pemerintahan keturunan Long Ghafar di Kelantan berakhir selepas peristiwa ‘pemberontakan Tok Janggut’ pada tahun 1915M iaitu semasa pemerintahan Tengku Besar Jeram, Tengku Besar Tuan Ahmad yang memerintah dan tinggal di Kota Jeram, Pasir Puteh.  Dari keengganan mengiktiraf pengaruh Inggeris dan Siam ke atas negeri Kelantan inilah membawa kejatuhan kepada pemerintahan keturunan Long Gaffar ini.

Kelantan dan Jawa bagi orang zaman moden ini, dua budaya ini nampak terlalu asing untuk ada kaitan antara satu sama lain. Seperti tidak pernah berketemu antara satu sama lain.

Namun sejarah yang dilupakan akan dibongkar kembali. Dahulu Kelantan dan Jawa mempunyai hubungan yang amat rapat. Sebelum pergi dengan lebih lanjut atau sebelum dikatakan merapu, sila kaji beberapa fakta:

1)   Keris kebesaran Sultan Kelantan bernama Keris Majapahit.

2)   Sebut wayang kulit, maka orang tahu ianya daripada  Kelantan, dan juga

        Jawa.

3)   Orang Kelantan sangat suka pakai kain batik Jawa. Sehingga

      zaman tahun 60an, orang lelaki Kelantan menggunakan kain

      batik Jawa sebagai semutar di atas kepala dan diikat pada

      pinggang. Inilah trade mark orang Kelantan. Kain batik Jawa

      merupakan pakan harian yang wajib.

4)   Ada banyak perkataan Jawa yang difahami oleh orang 

       Kelantan, tetapi tidak Difahami oleh orang Kuala Lumpur.

5)   Orang Kelantan mungkin tidak pernah bertemu orang Jawa

       pada tahun 1960an-70an, tetapi mereka secara lisan dan

       tradisi amat anti orangJawa

Kelantan purba dikenali dengan gelaran Jawa Kotti yang bermaksud ‘TITIK JAWA’. Pada zaman yang paling awal dalam tahun Masehi, pusat penyebaran budaya Melayu dan Jawa berpusat di Kelantan. Ini kerana zaman dahulu kala Kelantan dikenali orang sebagai Jawa Kotti ( Jawa Point). Kalau menurut dalam “Ikhtisar Sejarah Kelantan” oleh Abdul Razak Mahmud (Ustaz Mat), Bab 2, muka surat 7 & 8, negeri Kelantan dikatakan bernama “Medang Kamulan”. Dalam History Of Java oleh Stamford Raffles muka surat 74, pada lebih kurang tahun 600 Masehi seorang lelaki bernama Aji Saka dari negara asing ( quote: Aji Saka from a foreign country) datang ke Jawa dan memerintah. Menurutnya Aji Saka dari Medang Kamulan.

” The controversy over the true location of Sri Wijaya arises because of the fact that after the death of Maharaja Sri Jayanaga around 692, during the mission to capture Jawa Island, Sri Wijaya seems to have been divided into two states. The eldest son Maharaja Dipang ruled over Amdan Negara, that is, the Malay Isthmus, probably Kelantan/Kedah. The second son, Maharaja Dhiraja, ruled the islands (Sumatera and other islands of the Indonesian archipelago), based at Palembang. After the division into east and west, the name of Sri Wijaya remained in Sumatera, but on the Malay peninsula, a poetic title emerged for the Kelantan/Kedah area, namely, Tanah Serendah Sekebun Bunga (Valley of Flower Garden Land). This title is still found in traditional performing arts such as Mak Yong dance, Wayang Kulit puppet theatre, etc. By 730 the capital of Sri Wijaya in Sumatera moved from Palembang, known as Langkapura, to Kota Mutajap near the river mouth of Jambi in Sumatera.

It is reasonable to speculate that some elements of the Sri Wijayan culture originated in Sumatera, but later spread to other parts of South East Asia from Kelantan/Kedah. Yawakoti meaning Jawa Point, is situated at Bukit Panau hill along the upper Kelantan river near Pergau; some believe this place to be from which Jawanese politics and culture spread out. Jawa Duipa, an ancient name for Kelantan means Tanah Jawa (“land owned by the Jawanese”), or Kawasan Jawa (“Jawanese area”).

Al Tabari states that the word Jawa or Jva was used more widely in ancient times. Jawa in those days meant “Jawanese culture” (i.e. Malay culture), including its centres on the Isthmus, as compared to now when Jawa only refers to Jawa Island in Indonesia. According to one tradition, the Jawanese moved down from Kemboja and spread out to the archipelago.”

Dalam bahasa Jawa asli, tiada perkataan GAJAH. Oleh itu Patih Gajah Mada ini sebenarnya agak misteri bagi ahli sejarah Jawa sendiri.

Gajah Mada is a mysterious historical figure. No historical records about his origin, there’s no tomb to commemorate his magnificent achievement.
He’s probably the only Majapahit historical figure quite unknown where he’s born and where he died. But his legacy, the unified archipelagic empire of Majapahit is quite is the testament of his ambition and genius vision, a bright politician and warrior. Majapahit as the ancient incarnation of modern Indonesia stay forever as inspirations, source of pride and dignity for Indonesian.

According to books and articles I’ve reads here’s the speculations about his origin:

” Using animal name as people name is quite common in ancient Java, Lembu Tal, Kebo Ijo, Kebo Anabrang, Mundingwangi Dikusumah, Ciung Wanara, Mahesa Cempaka, etc. Gajah (means elephant) is known in ancient Java, In Borobudur relief we can find the image of Elephant, probably back then there’s an original Javanese elephant sub-species, but if not it’s possible to import them from Sumatra, since ancient Indonesian ship quite reliable to transport large things. But Gajah is abundant in Sumatra up until now. So the speculations arose.

Gajah Mada probably Malayu or Srivijayan origin, but since young he serve Javanese Majapahit special forces (Bhayangkara, the royal guard).
This theory probably based after the congquest of Malayu by Singhasari. The Pamalayu expedition led by King Kertanegara conquer the court of Malayupura (now Jambi), part of Srivijayan empire that already weaken. Malayupura once stood as rival for Srivijaya before Srivijaya conquer it. Then as Srivijaya weaken, Malayu began to be more important and enjoy certain degree of independence.

This conquest (some says alliance, cause Kertanegara gave gift for the people of Malayu, a huge 6 metres statue made in Java, then transport it to Sumatra) brough many royalties (princess of Malayu like Dara Jingga and Dara Petak), scholars, Buddhist priest (Dharmaputras), artisans, warriors, etc, to Javanese courts. Gajah Mada vast knowledge about various kingdoms, islands, and area around archipelago probably due to Srivijayan knowledge, is he Malayu soldier, that’s why he really know his way when he launch naval attack to Srivijayan capital like he’s ever been there before.”

p/s : orang Jawa totok mengaku bahawa mereka tak tahu siapa Patih Gajah Mada ini, tetapi sombong tak mahu mengaku dia ni orang Kelantan.

Pateh Gajah Mada adalah anak dari Puteri Linang Cahaya anak perempuan Raja Kelantan. Ayah Pateh Gajah Mada pula ialah Syeikh Hussein Jamaluddin Al-Kubra. Syeikh Jamaludin Al-Kubra ini banyak melahirkan keturunan yang menjadi pemimpin dan Ulamak yang berpusat di Patani-Kelantan seterusnya tersebar Islam ke seluruh Kepulauan Melayu dan Jawa. Pada masa itu Patani-Kelantan dikenali sebagai Kerajaan Cermin kerana banyak ulamak berada di situ sehinggakan belajar agama Islam di Kota Mekah mesti sambung belajar di Patani-Kelantan. Patani-Kelantan diberi nama jolokan Kerajaan Cermin Mekah. Sebab itulah sehingga sekarang Kelantan digelar “Kelantan Negeri di bawah Serambi Mekah” dan kerajaan Islam PAS masih kukuh berkuasa. Orang Kelantan sejak lebih 800 tahun telah memilih Islam sebagai kehidupan mereka.

Posted by: lloni | 30 September 2009

Qari-Qariah Malaysia

        Johan Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan

  • QARI Kedah, Ismail Hashim, paling banyak menjuarai tilawah membaca al-Quran peringkat kebangsaan sejak diadakan pada 1960. Allahyarham muncul johan sembilan kali iaitu pada 1962, 1963, 1965, 1966/67, 1969, 1970, 1971, 1974 dan 1975.
  • FARIDAH Mat Saman dari Kelantan adalah qariah paling
    banyak muncul johan iaitu lapan kali. Faridah menang pada 1964, 1965, 1972, 1976, 1977, 1989, 1990 dan 1991.
  • QARIAH Terengganu, Datuk Rogayah Sulong menjadi johan sebanyak tujuh kali iaitu pada 1961, 1963, 1966, 1973, 1974, 1978 dan 1979.
  • QARIAH Johor, Rahmas Abdullah muncul juara sebanyak lima kali iaitu pada 1984, 1985, 1992, 1994 dan 1995.
  • QARI Kedah, Abdul Ghani Abdullah juga menang lima kali iaitu pada 1972, 1977, 1978, 1980 dan 1982.
  • KELANTAN paling ramai melahirkan juara qari dan qariah iaitu seramai 12 orang. Ini diikuti Terengganu, dengan tujuh peserta dan Johor pula enam peserta.

 

LIST OF MALAYSIA  QARI & QARIAH

QARI
Abdul Hamid Desa – Kedah
Haji Ahmad Maasom Pergau – Kelantan
Mohd Yusof Abdullah – Malaya
Haji Ismail Hashim – Kedah
Hassan Musa – Malaysia
Haji Mohd Amin Hj Shamsudin – Kedah
Haji Abdul Majid Awang – Kelantan
Haji Saidin Abd Rahman – P Pinang
Hj Abdul Hak @ Hj Abdul Ghani Abdullah – Kedah
Afandi Haji Siraj – Johor
Haji Moktar Haji Ahmad – Kelantan
Haji Shafie B Kati @ Haji Sulaiman – Selangor
Haji Mohammad Hasri – Wilayah Persekutuan
Ismawi Hj Duet – Sarawak
Noor Din B Idris – Kelantan
Haji Mohamad Awang Teh – Terengganu
Haji Abd Rahim Haji Ahmad – Kelantan
Mohamad Hussin Mohamad Yunus – Kelantan
Haji Ahmad Saleh Saidi – Johor
Haji Daud  B Che Man – Terengganu
Haji Mohamad B Haji Yusuf – Kelantan
Yahaya Daud – Kelantan
Haji Radzi B Kamarul Hailan – Perak
Haji Abd Ghani B Hashim – Perak
Ahmad Faizul B Ghazali – Pahang

QARIAH
Saodah Bt Hanafi – Perlis
Hjh Rogayah Bt Sulong – Terengganu
Hjh Rahmah Bt Abd Rahman – Johor 
Hjh Faridah Bt Mat Saman – Kelantan
Siti Noor Bt Ismail – Kelantan
Rodziah Bt Abd Rahman – P Pinang
Jamaliah Bt Ahmad – Kedah
Hjh Sapinah Bt Mamat – Kelantan
Munirah Bt Kassim – Kelantan
Hjh Aminah Bt Omar – Terengganu
Hjh Rahmas Bt Abdullah – Johor (asal Kelantan)
Hjh Embab @ Siah Bt Mat Amin – Terengganu
Fasiah Bt Haji Hashim – Selangor
Hjh Umi Kalthom Mohd Zain – Johor
Hjh Hanisah Abdullah – Johor
Hjh Siti Aminah Awang – P Pinang
Hjh Sepiah Bt Mohamad – Terengganu
Maznah Bt Awang – Terengganu
Aminah Bt Haji Ayub – Sarawak

 

JOHAN QARI & QARIAH TILAWAH AL-QURAN ANTARABANGSA

Kali

Tahun

Qari

Negara

Qariah

Negara

1

1380/1961

Tuan Haji Ahmad bin Maasom Pergau

Malaya

2

1381/1962

En. Mohd. Yusof Abdullah

Malaya

3

1382/1963

Tuan Haji Manaf Sasaelos

Thailand

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

4

1383/1964

En. Hasan Musa

Malaysia

Cik Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

5

1384/1965

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Pn Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

6

1385/1966

Tuan Haji Abd. Majid Awang

Malaysia

Pn. Hjh. Rogayah bt. Sulong

Malaysia

7

1386/1966/67

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Cik Siti Noor bt. Ismail

Malaysia

8

1387/1967

En. Abd. Ghani Abdullah

Malaysia

Cik Rodziah bt. Abd. Rahman

Malaysia

9

1388/1968

Tuan Haji Saidin Abd. Rahman

Malaysia

Cik Rahmah bt. Abd. Rahman

Malaysia

10

1389/1969

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Cik Maimunah Mo-air Saard

Thailand

11

1390/1970

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Cik Rodziah bt. Abd. Rahman

Malaysia

12

1391/1971

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Cik Rodziah bt. Abd. Rahman

Malaysia

13

1392/1972

En Abd. Ghani Abdullah

Malaysia

Pn. Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

14

1393/1973

En. Mohamad Thaghi Morowat

Iran

Pn. Hjh. Rogayah bt. Sulong

Malaysia

15

1394/1974

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Pn. Hjh. Rogayah bt. Sulong

Malaysia

16

1395/1975

Tuan Haji Ismail Hashim

Malaysia

Puan Hajjah Nursiah bt. Ismail

Indonesia

17

1396/1976

En. M. Ali Yusni

Indonesia

Pn. Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

18

1397/1977

Tn. Haji Mashud b. Awang Hj. Damit

Brunei

Pn. Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

19

1398/1978

Tuan Sofad Awang

Thailand

Pn. Hjh. Rogayah bt. Sulong

Malaysia

20

1399/1979

Tuan Abbas Salimi Naleeni

Iran

Puan Sarini Abdullah

Indonesia

21

1400/1980

Tn. Hj. Abd. Hak @ Abd. Ghani Abdullah

Malaysia

Cik Maria Ulfa bt. Haji Mudhafar

Indonesia

22

1401/1981

Sheikh Al-Amin Mohamed Thoumi

Libya

Pn. Hajjah Sapinah bt. Mamat

Malaysia

23

1402/1982

Tuan Haji Abd. Hak @ Abd. Ghani Abdullah

Malaysia

Cik Rahmas bt. Abdullah

Malaysia

24

1403/1983

Tuan Haji Mirwan Batubara

Indonesia

Puan Hajjah Aminah bt. Omar

Malaysia

25

1404/1984

En. Mohamed Abu Snena

Libya

Pn. Hjh. Rahmas bt. Abdullah

Malaysia

26

1405/1985

En. Noor Din bin Idris

Malaysia

Pn. Hjh. Rahmas bt. Abdullah

Malaysia 

27

1406/1986

En. Ahmad Khader al-Tarablushi

Kuwait

Puan Rahmawati A. Rani

Indonesia

28

1407/1987

En. Ali Sayyah Gordji

Iran

Pn. Hajjah Sapinah bt. Mamat

Malaysia

29

1408/1988

En. Syarifuddin M.BA

Indonesia

Puan Pasiah bt. Haji Hashim

Malaysia

30

1409/1989

En. Brahang Harong

Thailand

Pn. Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

31

1410/1990

En. Abbas Emam Jomeh

Iran

Pn. Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

32

1411/1991

Tuan Haji Mohamad Hj. Yusof

Malaysia

Pn. Hjh. Faridah bt. Mat Saman

Malaysia

33

1412/1992

En. Mansoor Ghasrizadeh

Iran

Puan Hajjah Rahmas Abdullah

Malaysia

34

1413/1993

Ahmad Abu Al-Ghasimi

Iran

Puan Fatimah Haji Maidah

Thailand

35

1414/1994

Tuan Haji Abdul Rahim Haji Ahmad

Malaysia

Pn Hjh Umi Kalthom Mohd. Zain

Malaysia

36

1415/1995

Tuan Haji Abdul Rahim Haji Ahmad

Malaysia

Puan Hajjah Rahmas Abdullah

Malaysia

37

1416/1995

Sheikh El-Sahat El Sayed Hassan

Egypt

Puan Hajjah Rahmas Abdullah

Malaysia

38

1417/1996

Sheikh Mekkawi Mahmoud Mohamed

Egypt

Puan Sainab Abdulromae

Thailand

39

1418/1997

En. Mohammad Hussin Mohd. Yunus

Malaysia

Puan Wildayati Nusril

Indonesia

40

1419/1998

Mohamad Gandom Najad Toosi

Iran

Puan Sepiah bt. Mohd

Malaysia

41

1420/1999

Che’  Yahaya bin Daud

Malaysia

Puan Maznah bt. Awang

Malaysia

42

1421/2000

Tuan Haji Radhi Kamarul Hailan

Malaysia

Puan Isnairah Bantayao

Filipina

43

1422/2001

Mas’ud Sayah Gorji

Iran

Puan Hajjah Pasiah bt. Hashim

Malaysia

44

1423/2002

Bakri Waru

Indonesia

Dg. Hj. Aminah Hj. Abdul Manaf

Brunei

45

1424/2003

Ahmad Faizul bin Ghazali

Malaysia

Puan Hajjah Djihadiah Badar

Indonesia

46

1425/2004

Tuan Haji Radhi Kamarul Hailan

Malaysia

Puan Nurhidayah Sulaiman

Indonesia

Posted by: lloni | 29 Ogos 2009

Zikir Jahar

 

Menurut Nash dan Qaul Ulama

Berdzikir dengan metode jahar memiliki sandaran kuat dari Al Quran dan Hadits. Di antaranya adalah firman Allah Ta’ala:

ْمُكِبْوُنُج َىلَعّو اًدْوُعُقّو اًماَيِق َلا اوُرُكْذاَف َةَلّصلا ُمُتْيَضَق اَذِإَف

“Maka jika engkau telah menunaikan shalat, berdzikirlah kepada Allah dengan keadaan berdiri, duduk dan berbaring”. (an-Nisaa’: 103)

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim:

َىلَع َناَك ِةَبْوُتْكَمْلا َنِم ُساّنلا ُفِرَصْنَي َنْيِح ِرْكّذلاِب ِتْوّصلا َعْفَر ّنَأ هَرَبْخََأ ٍساّبَع ِنْبا ِنَع
ُهُتْعِمـَس اَذِإ َكِلاَذِب اْوُفَرَصْنا اَذَإ ُمَلْعَأ ُتْنُك ٍساّبَع ُنْبا َلاَق َلاَق ُهّنأ م.ص ّيِبّنلا ِدْهَع

Dari Ibnu ’Abbas Ra. berkata: “bahwasanya dzikir dengan suara keras setelah selesai shalat wajib adalah biasa pada masa Rasulullah SAW”. Kata Ibnu ’Abbas, “Aku segera tahu bahwa mereka telah selesai shalat, kalau suara mereka membaca dzikir telah kedengaran”.[Lihat Shahih Muslim I, Bab Shalat. Hal senada juga diungkapkan oleh al Bukhari
(lihat: Shahih al Bukhari hal: 109, Juz I)]

ْيِدْبَع ّنَظ َدْنِع انَأ :َلاَعَت ُلا ُلْوُقَي :م.ص ِلا ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق ض.ر َةَرْيَرُه ْيِبَأ ِنْبا ْنَع
ُهُتْرَكَذ ٍإَلَم ْيِف ْيِنَرَكَذ ْنِإَو ْيِسْفَن ْيِف ُهُتْرَكَذ ِهِسْفَن ْيِف ْيِنَرَكَذ ْنِإَف ,ْيِنَرَكَذ اَذِإ ُهَعَم انَأَو ,ْيِب
{يراخبلا هاور} ْمُهْنّم ٌرْيَخ ٍإَلَم ْيِف

“Dari Abu Hurairah Ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: ‘Aku bergantung kepada prasangka hambaKu kepada-Ku, dan Aku menyertainya ketika mereka berdzikir. Apabila mereka menyebut-Ku di dalam dirinya, maka Aku sebut dirinya di dalam diri-Ku. Apabila mereka menyebut-Ku di tempat yang ramai, maka Aku sebut mereka di tempat yang lebih ramai dari itu”.

As-Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Rhm. mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa menyebut di tempat keramaian itu (fil-Mala-i) tidak lain adalah berdzikir jahar (dengan suara keras), agar seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar apa yang mereka sebutkan (dari dzikirnya itu). [Abwabul Faraj, Pen. Al Haramain, tth., hal. 366]

Habib Ali bin Hasan al Aththas dalam Kitabnya Al Qirthas juga mengungkapkan hadits di atas untuk mendukung dalil dzikir dengan jahar. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tanda syukur adalah memperjelas sesuatu dan tanda kufur adalah menyembunyikannya. Dan itulah yang dimaksud dengan ‘dzikrullah’ dengan mengeraskan suaranya dan menyebarluaskannya. [Terj. Al-Qirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 190]

ىِف ٍلُجَرِب ّرَمَف ًةَلْيَل م.ص ّيِبّنلا َعَم ُتْقَلَطْنِا : ِعَرْدَلْا ُنْبا َلاَق :َلاَق ض.ر َمَلْسَأ ِنْب ِدْيَز ْنَع
(ٌهاَوَأ هّنِكلَو َل) :َلاَق ؟اّيِئاَرُم اَذه َنْوُكّي ْنَأ ىسَع ِلا َلْوُسَر اَي :ُتْلُق ,هَتْوَص ُعَفْرَي ِدِجْسَمْلا {يقهيبلا هاور}

“Dari Zaid bin Aslam Ra. bahwasanya Ibnu Adra’ berkata: Saya telah berjalan bersama Nabi SAW di suatu malam, maka Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang berdzikir dengan mengangkat suara (suara yang keras) di dalam masjid. Aku bertanya kepada beliau SAW: ‘Wahai Rasulullah, barangkali orang ini (yang sedang berdzikir dengan suara keras) itu sedang pamer?’ Beliau bersabda: ‘Tidak, akan tetapi ia sedang merintih (mengeluh)‘.
Para pendidik ruhani masa lalu menyatakan dengan berbagai landasan eksperimennya bahwa “Orang-orang yang mubtadi (pemula) dan bagi orang-orang yang menuntut terbukanya pintu hati adalah wajib berjahar dalam dzikirnya”. Syaikh Abdul Wahhab asy Sya’rani Rahimahullahu Ta’ala berkata: “Sesungguhnya sebagian besar Ulama Ahli Tasawuf telah mufakat  bahwasanya wajib atas murid itu berdzikir dengan jahar, yakni dengan menyaringkan akan suaranya dan didalamkannya. Dan berdzikir dengan sirri dan perlahan-lahan itu tidak akan memberi faidah kepadanya untuk menaikkan kepada martabat yang tinggi” [Lihat Siyarus Salikin, Abdush Shomad Palembani, III: 191]
Habib Abdullah bin Alwi al Haddad Rhm. mengungkapkan dalam dalam suatu kitabnya:

ْيِفْكَي اَم ِقْزّرلا ُرْيَخَو ّيِفَخْلا ِرْكِّذلا ُرْيَخ ُمَلّسلاَو ُةَلّصلا ِهْيَلَع َلاَق َعَم ِرْكّذلاِب َتْرَهَج ْنِإَو ,
هُتَلَص ِهْيَلَع ْطّلَخُت ُثْيَحِب ٍئِراَق َلَو ّلَصُم ىلَع َكِلذ ِبَبَسِب ْشّوَشُت ْمَلَو ِهْيِف ِل ِصَلْخِلْا
.ٍةَعاَمَج َعَم َكِلذ َناَك ْنِإَو ٌبْوُبْحَمَو ٌبَحَتْسُم َوُه ْلَب ُهْنِم َعِنُم َلَف ِرْهَجْلاِب َسْأَب َلَف هُتَئآَرِقَو
َنْيّلَصُمْلا َىلَع ِشْيِوْسّتلا ِمَدَعَو ِصَلْخِلْا َنِم هُاَنْرَكَذ اَم ِقْفِو ىلَع لاَعَت ِلا َرْكّذ اوُعَمَتْجا
ِهْيِف ٌبَغَرُمَو ِهْيَلِإ ٌبْوُدْنَم َكِلذَف ْمِهِوْحَنَو َنْيِلاّتلاَو

“Telah bersabda Nabi SAW: “Sebaik-baik dzikir adalah dzikir khofi, dan sebaik-baik rizki adalah yang cukup”. Andaikata kamu menjalankan dzikir dengan ikhlas karena Allah di dalam dzikirnya dan tidak mewaswaskan (mengganggu) orang lain yang sedang shalat dan tidak membuat orang yang sedang membaca Al-Quran menjadi kacau bacaannya karena dzikir itu, maka tidaklah apa-apa berdzikir jahar. Hal yang demikian itu tidak dilarang
bahkan disunatkan, dan dicintai walaupun keadaan dzikir itu berjama’ah. Mereka berkumpul untuk berdzikir kepada Allah sesuai dengan apa yang telah kami terangkan dengan ikhlas dan tidak mewaswaskan orang-orang yang sedang shalat dan membaca Al- Quran, dan sebagainya, maka dzikir seperti itu disunatkan dan sangat dianjurkan. [An-Nasha-ihud Diniyyah, hal 50]

ْيِف ْمُهَلَو َكِلاَذِب َعاَمِتْجِلْاَو ِرْكّذلاِب َرْهَجْلا ِفّوَصّتلا ِةَقْيِرّطلا ِلْهَأ ْنِم ٌةَعاَمَج َراَتْخا ِدَقَو
ٌةَفْوُرْعَم ُقِئاَرَط َكِلذ

“Para jama’ah dari kalangan Thariqat Shufi mengangkat suara keras ketika berdzikir, dan mereka berjama’ah ketika berdzikir, hal yang demikian itu merupakan metode thariqat yang sudah umum/dikenal”. [An-Nasha-ihud Diniyyah, hal 51]

Berdzikir jahar yang dimaksud adalah berdzikir dengan suara keras yang sempurna, sehingga bagian atas kepala hingga kaki mereka itu bergerak. Dan seutama-utama dzikir jahar adalah berdiri, dengan menghentak, bergerak teratur dari ujung rambut hingga ujung kaki, hingga seluruh jasadnya turut merasakan Keagungan dan Kebesaran Allah ‘Azza wa Jalla. (Al-Minahus Saniyyah, Abd. Wahab as Sya’rani)
Dalam kitab Taswiful Asma’, hal. 33 diterangkan:

َمّرَك ّيِلَع ْنَع هِدَنَسِب ِمْيَعُن ْوُبَأ ُظِفاَحْلا ىَوَر اَمِل ِهْيَلِإ ٌبْوُدْنَمَف ِرْكّذلا ِةَلاَح ْيِف ُزاَزِتْهِلْا اّمَأَو
ْيِف ُرَجّشلا ّدُمَي اَمَك اْوّداَم َلا اْوُرَكَذ اَذِإ اْوُناَك َلاَقَف اًمْوَي َةَباَحّصلا َفَصَو هّنَأ ُهَهْجَو ُلا
ْمِهِباَيِث ىلَع ْمُهُعْوُمُد ْتَرَجَو ِحيّرلا ِدْيِدّشلا ِمْوَي ْيِماَطْسُبْلا نْيّدلا ُلاَمَج ُفِراَعْلا اَنُخْيَش َلاَق ,
ىِف َنْوُكّرَحَتَي اْوُناَك ْمُهْنَع لاَعَت ُلا َيِضَر َةَباَحّصلا ّنَأ ْيِف ٌحْيِرَص اَذهَو هَحْوُر لاَعَت ُلا َسّدَق
ِحْيّرلا ِدْيِدّشلا َمْوَي ِرَجّشلا ِةَكْرَحِب ْمُهُتَكْرَح َهّبُش هنَلِ ًلاَمِشَو اًنْيِمَي ًةَدْيِدَش ًةَكْرَح ِرْكّذلا

“Adapun bergoyang-goyang di kala berdzikir itu dianjurkan, karena telah meriwayatkan Al Hafizh Abu Nu’aim dengan sanadnya dari Sayidina Ali (semoga Allah memuliakan wajahnya) bahwa sesungguhnya beliau pada suatu hari telah mensifati keadaan sahabat dengan katanya: ‘Adalah mereka (para sahabat) apabila berdzikir kepada Allah bergoyang-goyang seperti bergoyangnya kayu ketika datangnya angin kencang, dan mengalir air
matanya pada pakaiannya’. Telah berkata Syekh kita yang ‘Arif, Jamaluddin al Bushthami (semoga Allah Ta’ala menyucikan ruhnya): ‘Ini merupakan perkataan yang jelas, sesungguhnya sahabat-sahabat (semoga Allah meridhai mereka) bergoyang-goyang ketika berdzikir dengan gerakan yang keras ke kanan dan ke kiri. Sesungguhnya berdzikir seperti itu menyerupai bergeraknya kayu pada waktu datangnya angin kencang”.

Keunggulan dzikir jahar itu adalah seperti yang dikatakan seorang Ulama Ahli Tasawuf:
“Apabila seorang murid berdzikir kepada Tuhannya ‘Azza wa Jalla dengan sangat kuat dan semangat yang tinggi, niscaya dilipat baginya maqam-maqam thariqah dengan sangat cepat tanpa halangan. Maka dalam waktu sesaat (relatif singkat) ia dapat menempuh jalan (derajat) yang tidak bisa ditempuh oleh orang lain selama waktu sebulan atau lebih”.

Syekhul Hadits, Maulana Zakaria Khandalawi mengatakan, ‘Sebahagian orang
mengatakan bahwa dzikir jahar (dzikir dengan mengeraskkan suara) adalah termasuk bid’ah dan perbuatan yang tiada dibolehkan). Pendapat ini adalah menunjukkan bahwa pengetahuan mereka itu di dalam hadits adalah sangat tipis. Maulana Abdul Hayy Rahimahullahu Ta’ala mengarang sebuah risalah yang berjudul ‘Shabahatul Fikri’. Beliau menukil di dalam risalahnya itu sebanyak 50 hadits yang menjadi dasar bahwa dzikir jahar itu disunnahkan’. [Fadhilat zikir, Muh Zakariya Khandalawi. Terj. HM. Yaqoob Ansari, Penang
Malaysia, hal 72]

Dan dzikir jahar itu dianjurkan dengan berjama’ah, dikarenakan dzikir dalam berjama’ah itu lebih banyak membekas di hati dan berpengaruh dalam mengangkat hijab. Rasulullah SAW bersabda: “Tiadalah duduk suatu kaum berdzikir (menyebut nama Allah ‘Azza wa Jalla) melainkan mereka dinaungi oleh para malaikat, dipenuhi oleh rahmat Allah dan mereka diberikan ketenangan hati, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka itu dihadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya”. [At Targhib wat Tarhib, II: 404]

Imam al Ghazali Rahimahullahu Ta’ala telah mengumpamakan dzikir seorang diri dengan dzikir berjama’ah itu bagaikan adzan orang sendiri dengan adzan berjama’ah. Maka sebagaimana suara-suara muadzin secara kelompok lebih bergema di udara daripada suara seorang muadzin, begitu pula dzikir berjama’ah lebih berpengaruh pada hati seseorang dalam mengangkat hijab, karena Allah Ta’ala mengumpamakan hati dengan batu. Telah diketahui bahwa batu tidak bisa pecah kecuali dengan kekuatan sekelompok orang  yang lebih hebat daripada kekuatan satu orang”. [Al-Minahus Saniyyah, Abd. Wahab as Sya’rani] Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Rhm. mengatakan:

ًءاَيِر ْفَخَي ْمَل ُثْيَح هِب ُرْهَجـلاَو ِتاَياَوّرلاَو ِتاـيلْا ِحْيِرَصِب ٌبْوُلْطَم ِةَءاَرِقـْلاَك ُرْكّذلَا
هّنَلَِو ِعاَمّسلِل هُتَلْيِضَف ُنَواَعَتـتَو ُرَثْكَأ ِهْيِف َلَمَعـْلا ّنَلِ ُلَضْفَأ ّلَصُم ِوْحَن ىلَع ْشّوَشُي ْمَلَو
ىِف ُدـيِزـيَو َمْوّنلا ُدُرْطيَو ِهْيَلِإ هَعْمَس ُفّرَصُيَو ِرْكِفْلِل هّمَه ُعَمْجَي َو ِئِراَقـْلا َبْلَق ُظِقْوُي
:نيدشرتشلا ةيغب) ِطاَشّنلا ٤٨ (

“Berdzikir itu laksana orang yang membaca Al-Quran, yang diperlukan kejelasan ayat dan riwayatnya, dan juga diperlukan keras suaranya, apabila tidak khawatir riya’ dan tidak mengganggu kepada orang shalat. Berdzikir seperti itu lebih afdhal, karena sesungguhnya dzikir yang banyak itu akan melimpah ruah pahalanya kepada yang mendengarnya. Dan manfaat berdzikir jahar itu akan mengetuk hati penyebutnya, menciptakan konsentrasi (fokus) pikirannya terhadap dzikirnya, mengalihkan pendengarannya pada dzikir, menghilangkan rasa kantuk, serta menambah semangat (bersungguh-sungguh)”.
[Bughyatul Mustarsyidin, hal. 48]

Dalam suatu hadits disebutkan:

اًرْهَج ّلِإ َنْوُكَي َل ُحْدَمْلاَو ِلا َنِم ُحْدَمْلا ِهْيَلِإ ّبَحَأ َدَحَأ َل
“Tidak ada suatu pujian seseorang yang dicintai Allah, kecuali pujian yang diucapkan dengan suara jelas”.

Seorang penyair mengatakan:

اًجِلْجَلَتُم َل ِهْيِف ْيِحْدَمِب ُتْرَهَج ُجَلْجَلَتَي َل َبْيِبَحْلا َحَدَم ْنَمَو

Dengan suara keras aku telah memujinya tanpa tergagap-gagap,
Barang siapa yang memuji kekasihnya tentu tidak tergagap-gagap.
[Terj. Al-Qirthas, Darul Ulum Press, 2003, hal. 191]

Diambil dari Buku: Dzikir Qurani, Mengingat Allah sesuai Fitrah Manusia, Yayasan Al- Idrisiyyah, Indonesia.

Petikkan drp pondok..

Posted by: lloni | 22 Julai 2009

Jangan Dilalaikan Oleh Dunia

Ibn Kathir berkata: Kemudian Allah menceritakan berhubung dengan perhiasan kehidupan dunia bagi orang kafir dan reda dengannya dan berasa tenang serta cenderung ke arah dunia. Lantas mereka mengumpulkan harta benda dengan sebanyaknya sehingga menegah daripada membelanjakannya mengikut apa yang diredai Allah.

Lebih malang lagi mereka mengejek dan menghina orang Islam apabila mereka menafkahkan untuk mentaati tuhan mereka.

Sayid Qutub berkata: Di bawah bayangan amaran terhadap sikap ragu-ragu menyambut dakwah Allah dan terhadap perbuatan menukarkan nikmat Allah, maka ayat-ayat yang berikut menyebut pula keadaan orang-orang yang kafir. Ia turut menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman sambil mendedahkan perbezaan di antara neraca orang kafir dengan neraca orang yang beriman dalam mengukur nilai-nilai, keadaan-keadaan dan orangnya.

Allah berfirman, Kehidupan dunia (dan kemewahannya) diperhiaskan (dan dijadikan amat indah) pada (pandangan) orang-orang kafir, sehingga mereka (berlagak sombong dan) memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa (dengan imannya) lebih tinggi (martabatnya) daripada mereka (yang kafir itu) pada hari kiamat kelak. Dan (ingatlah), Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dengan tidak terkira (menurut undang-undang peraturan-Nya). (Al-Baqarah: 212)

Firman Allah s.w.t: Kehidupan dunia (dan kemewahannya) diperhiaskan (dan dijadikan amat indah) pada (pandangan) orang-orang kafir.

Dihiaskan manusia di sini dengan tiga pendapat:

1. Syaitan yang menghiasi mereka seperti kata al-Hassan.

2. Manusia dan jin yang memperdayakan mereka seperti kata sebahagian Ahli Kalam.

3. Bahawa Allah menghiasi mereka dengan syahwat.

Firman Allah: Sehingga mereka (berlagak sombong dan) memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Ini kerana mereka sangka yang mereka atas dasar kebenaran, justeru mereka mengejek orang lain yang lemah. Mereka yang melakukan demikian terdapat dua pandangan:

* Ulama Yahudi.

* Musyrikin Arab.

Al-Qurtubi berkata: Ia merupakan isyarat kepada kaum kafir Quraisy kerana mereka membesarkan keadaan mereka berhubung dengan keduniaan di samping mengejek pengikut Muhammad s.a.w.

Ibn Juraij berkata: Mereka menuntut akhirat kerana dikatakan kepapaan mereka serta kemiskinan seperti Bilal, Suhaib, Ibn Mas’ud dan lain-lain.

Firman Allah: Padahal orang-orang yang bertakwa (dengan imannya) lebih tinggi (martabatnya) daripada mereka (yang kafir itu) pada hari kiamat kelak. Ini terbukti mereka jauh lebih mulia pada hari akhirat berbanding dengan orang-orang kafir di dunia dahulu.

Firman Allah: Dan (ingatlah), Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dengan tidak terkira (menurut undang-undang peraturan-Nya). Bagaimana dengan ayat ini sedangkan ayat 36 dalam Surah al-Naba’ menunjukkan pemberian yang terhad. Jawapannya mempunyai enam wajah seperti kata al-Mawardi:

* Kekurangan tanpa hisab sedangkan balasan dengan hisab.

* Tanpa hisab kerana keluasan kerajaannya yang tidak binasa dan habis dengan kurniaan.

* Kerana kecukupan mereka tanpa hisab dan sempit.

* Sentiasa tidak terhad dan putus maka jadilah seperti dihisab.

* Rezeki di dunia tanpa dihisab kerana umum untuk orang kafir dan mukmin.

* Dikurniakan rezeki kepada orang beriman pada hari akhirat dan mereka tidak dihisab.

Sayid Qutub berkata: Yakni kehidupan dunia dengan segala kenikmatan yang sedikit, cita-cita dan minat-minatnya yang kecil dipandang begitu cantik dan indah oleh orang-orang yang kafir hingga mereka berhenti setakat kenikmatan itu sahaja tanpa melampauinya.

Mereka tidak memanjangkan pandangan mata mereka kepada sesuatu yang lain di sebaliknya. Mereka tidak mengenali nilai-nilai yang lain selain dari nilai-nilai hidup dunia. Dan sesiapa yang berhenti di perbatasan-perbatasan hidup dunia sahaja tidak dapat meningkatkan pemikiran dan kefahamannya kepada cita-cita dan minat-minat yang luhur yang difikir dan dipandang oleh orang-orang yang mukmin pada ufuk-ufuknya yang jauh.

Orang-orang yang mukmin kadang-kadang memandang kecil kepada seluruh nikmat-nikmat kesenangan dunia, ini bukanlah kerana semangat dan cita-citanya begitu kecil untuk merangkul nikmat-nikmat kesenangan dunia atau kerana tenaga kekuatannya begitu lemah untuk mencapainya.

Bukan pula kerana ia bersifat pasif tidak mahu membangun dan memajukan kehidupan dunia, tetapi kerana dia memandang dari atas – walaupun dialah yang memegang teraju pemerintahan di bumi ini dan membangunkan kemajuan dan tamadunnya dan berusaha menyubur dan mempelbagaikannya.

Oleh sebab itulah dalam hidup orang mukmin mahu mencari sesuatu yang lebih besar dan lebih mahal daripada nikmat kesenangan hidup di dunia ini. Iaitu kesenangan hidup di akhirat.

Ia mahu menegakkan sistem Allah di bumi ini dan mahu memimpin manusia ke arah yang lebih luhur dan lebih sempurna. Dia mahu menegakkan panji-panji Allah di puncak bumi dan di atas kepala manusia.

Ini supaya mereka dapat melihatnya di tempatnya yang tinggi dan dapat memandang lebih jauh di sebalik realiti hidup yang sedikit dan terbatas ini. Ruang hidup yang dihayati oleh orang-orang yang tidak mempunyai matlamat yang tinggi, cita-cita dan minat yang besar serta pandangan yang sempurna.

Orang-orang yang berjiwa kecil adalah tenggelam di dalam lumpur hidup dunia dan orang-orang yang memperhambakan diri mereka kepada matlamat hidup di dunia. Mereka melihat orang-orang yang beriman meninggalkan tanah-tanah lumpur dunia ini dengan meninggalkan segala kenikmatan dunia yang kecil.

Semua itu untuk menegakkan cita-cita yang besar yang bukan hanya membabitkan kepentingan diri mereka. Malah membabitkan kepentingan seluruh umat manusia iaitu cita-cita yang bukan bersangkutan dengan diri mereka, tetapi yang bersangkutan dengan akidah mereka.

Mereka melihat orang-orang yang beriman itu sanggup menderita kesusahan dan kesulitan kerana menegakkan cita-cita itu. Mereka sanggup menafikan kesenangan-kesenangan hidup yang dianggap oleh orang-orang yang berjiwa kecil sebagai intipati dan setinggi matlamat hidup dunia.

Apabila mereka berjiwa kecil dan padam cahaya hati nurani itu memandang kepada orang-orang mukmin yang hidup sedemikian rupa tanpa memahami rahsia cita-cita mereka yang tinggi itu, mereka pun mengejek keadaan hidup mereka, mengejek cara mereka berfikir dan mengejek jalan hidup yang dijalani mereka.

Iktibar dan pengajaran ayat:

* Perhiasan yang dihiasi kepada orang kafir dengan dunia sehingga menyebabkan mereka lalai

  dan hanyut sampai di hujung usia.

* Sifat mengejek amat tercela apatah lagi kepada orang-orang yang beriman dan mentaati Allah.

* Kurniaan Allah tanpa had dan batasan. Justeru mohonlah keampunan kepada-Nya.

Posted by: lloni | 21 Julai 2009

Isteri-Isteri Rasulullah saw

1. Khadijah binti Khuwailid
     Khadijah adalah seorang wanita yang begitu percaya diri. Sikap pada dirinya ini bisa terlihat dari keyakinannya untuk memberikan kepercayaan kepada Rasulullah saw. sebagai juru niaganya di wilayah Syam. Keyakinannya itu berawal dari kejeliannya melihat suatu perkara dan ketelitiannya memilih orang yang tepat untuk menjalankan amanah perniagaannya, hingga ia tak sungkan membayar lebih dari biasanya. Sikap PD-nya juga terlihat, saat ia menawarkan dirinya kepada Rasulullah saw. untuk dilamar dan dinikahinya meski saat itu Khadijah bukanlah seorang gadis remaja, melainkan seorang janda yang sudah berusia 40 tahun. Khadijah meyakini sepenuhnya, bahwa sebagai seorang wanita yang digelari Ath Thahirah (wanita yang suci), ia sungguh layak untuk mendampingi seorang laki-laki yang bergelar Al Amin (yang terpercaya).
     Khadijah adalah seorang saudagar kaya yang dermawan. Ia membelanjakan seluruh hartanya di jalan Allah untuk mendukung sepenuhnya perjuangan dakwah Rasulullah saw. Bahkan, ia pun menghadiahi suaminya itu dengan beberapa orang hamba sahaya, salah satunya adalah Zaid bin Haritsah r.a. yang kemudian diangkat anak.
     Khadijah adalah seorang mustaqimin (orang yang istiqamah di jalan kebenaran). Sejak mengenal pribadi mulia Rasulullah saw. yang amanah, jujur, dan tidak pernah berkhianat, Khadijah selalu mempercayai apa pun yang dikatakan dan dilakukan suaminya itu. Termasuk ketika Rasulullah saw. mengajaknya untuk mengimani Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, ia rela meninggalkan semua kesenangan dan harta dunia demi mengikuti suami tercinta di jalan Islam. Khadijah ridha tinggal di lembah-lembah sempit saat masa pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib oleh Musyrikin Quraisy.
     Khadijah adalah seorang isteri yang menjadi shahibah (sahabat) tercinta bagi suaminya. Ia bukan sekadar partner dalam rumah tangga Rasulullah saw., tetapi selalu menjadi orang yang pertama kali mendengar keluhannya sekaligus orang pertama yang menghibur hatinya. Lihatlah bagaimana ia dengan sigap menenangkan dan menyelimuti Rasulullah saw. saat datangnya wahyu pertama.
     “Demi Allah, Allah Swt. tidak memberikan seorang pengganti yang lebih baik daripada Khadijah, ia telah beriman kepadaku pada saat orang-orang mengingkariku, membenarkan ajaran yang aku emban disaat orang-orang mendustakanku, membantuku dengan menginfakkan segenap hartanya disaat semua orang tidak mau, dan Allah telah mengaruniaku beberapa orang anak dari rahimnya yang tidak diberikan oleh isteri-isteri lainnya,” ujar Rasulullah saw. tentang isteri pertamanya itu.
     “Sebaik-baik wanita di langit dan di bumi ialah Maryam puteri Imran, dan sebaik-baik wanita di langit dan di bumi ialah Khadijah.(H.R. Bukhari, Muslim, dan At Tirmidzi)

2. Saudah binti Zam’ah
     Saudah adalah seorang wanita yang qana’ah (menerima apa adanya). Ketika ia menjanda setelah ditinggal wafat suami pertamanya, Sakran bin Amr, Saudah berusaha keras mengasuh, menjaga, dan mendidik keenam orang anak-anaknya. Secara telaten dan cekatan, ia membesarkan keenam orang anaknya untuk hidup sesuai dengan aturan Islam sebagaimana keyakinan dan keimanannya sebagai seorang Muslimah. Lihat bagaimana ia merasa ragu menerima lamaran Rasulullah saw. karena khawatir anak-anaknya yang banyak itu mengganggu waktu dan aktivitas Rasulullah saw.
     Saudah adalah wanita pertama pilihan Rasulullah saw. setelah ditinggal oleh Khadijah. Ia adalah seorang Muslimah yang sudah “berpengalaman” sebagai isteri dan ibu dalam membina sebuah keluarga. Apalagi, saat itu Rasulullah saw. telah dikaruniai empat orang anak perempuan (yang masih hidup) dari Khadijah, yaitu Zainab, Ruqqayah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Rasulullah saw. sungguh percaya atas kepemimpinan Saudah sebagai ibu bagi anak-anak perempuannya itu. Terbukti, melalui kepemimpinan Saudah sebagai ibu, anak-anak Rasulullah dibesarkan dengan hasil yang membanggakan umatnya. Meski lugu, Saudah pun bisa menyenangkan Rasulullah saw. hingga gigi-gigi putihnya kelihatan kendati tubuhnya berwarna gelap dan gemuk. Rasulullah pernah tersenyum saat melihat dirinya berjalan melenggang berayun ke kiri dan ke kanan karena tubuh gemuknya digelayuti anak-anaknya yang masih kecil, atau karena kerajinannya dalam bekerja. Ya, ia juga termasuk tipe isteri yang sangat rajin mengurusi rumah tangganya.
     Saudah adalah wanita yang penuh dengan keikhlasan. Ia memberikan “jatah” waktu gilirannya dari Rasulullah saw. untuk isteri yang paling dicintai suaminya itu, Aisyah binti Abu Bakar r.a. demi memperoleh keridhaan suaminya sekaligus keridhaan Allah Swt.
Saudah sangat memahami sabda Rasulullah saw. bahwa keridhaan Allah Swt. terletak pada keridhaan suaminya. Ia pun sangat memahami sabda Rasulullah saw. lainnya yang menyatakan bahwa keridhaan seorang suami akan mengantar seorang isteri masuk syurga dari arah pintu manapun yang ia inginkan. Saudah adalah seorang isteri yang meyakini anugerah Allah Swt. bahwa para isteri Rasulullah saw. di dunia adalah isteri-isterinya juga di syurga. Aisyah sendiri pun senantiasa mengingatnya dan selalu terkesan dengan kebaikan Saudah, atas seluruh keikhlasannya itu.
     “Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya untuk Saudah binti Zam’ah, sesungguhnya wanita terbaik adalah wanita yang menunggang unta yang lemah, wanita Quraisy yang saleh yang paling kasih kepada anak-anaknya disaat mereka masih kecil, dan paling tekun merawat suaminya dengan tangannya sendiri.(Al Hadits)

3. Aisyah binti Abu Bakar r.a.
     Aisyah adalah isteri yang paling dicintai Rasulullah saw. Bahkan, Rasul menyatakan bahwa rasa cintanya kepada Aisyah bagaikan simpul tali yang saling mengikat dengan sangat erat.
    Aisyah adalah seorang isteri yang memilik sikap quwwah (keteguhan jiwa) dalam kebenaran. Aisyah tetap dalam keyakinannya bahwa ia ada dalam kebenaran, ketika masyarakat mempertanyakan tentang kesuciannya setelah kepulangannya dari Perang Bani Musthaliq. Bahkan, berita bohong itu pun sempat menggoyahkan kepercayaan Rasulullah saw. kepadanya. Aisyah hanya bersaksi, “Demi Allah, aku tidak bertaubat kepada Allah selamanya dari apa yang Rasul katakan. Demi Allah, sesungguhnya aku tahu jika aku mengakui sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang, sedang Allah tahu bahwa aku bersih dari (perbuatan itu), maka sungguh aku telah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan, jika aku mengingkari apa yang mereka katakan, mereka pasti tidak akan mempercayai dan tidak akan membenarkanku. Tetapi, aku akan mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Ya’kub a.s., ‘Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku), dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan.’ (Q.S. Yusuf, 12: 18).” Dengan kesabaran yang tinggi pada diri Aisyah, Allah Swt. membenarkan kesucian Aisyah sebagai wanita mulia.
     Aisyah adalah seorang isteri yang supercerdas. Bahkan, isteri ketiga Rasulullah saw. ini pun telah hafal Al Quran sejak usia muda. Para perawi hadits, menyebutkan bahwa Aisyah adalah orang ketiga terbanyak setelah Abu Hurairah r.a. dan Anas bin Malik r.a. yang meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw., terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum tentang permasalahan wanita dan rumah tangga. Inilah bukti yang mampu menjungkirbalikkan argumentasi para orientalis, feminis, ataupun orang-orang yang benci Islam dan suka mendiskreditkan pernikahan Rasulullah saw. dengan Aisyah, bahwa pernikahan itu hanya dorongan syahwat belaka. Padahal, sesungguhnya pernikahan mulia itu ditujukan untuk memberikan keteladanan bagi Kaum Muslim, khususnya bagi para Muslimah, yaitu masalah tarbiyah islamiyah (pendidikan Islam) dalam keluarga dan rumah tangga. Aisyah memang satu-satunya wanita yang masih gadis ketika dinikahi Rasulullah saw. Aisyah memasuki rumah tangga Rasulullah saw. dengan jiwa yang putih bersih laksana secarik kertas baru. Kepribadian Rasulullah saw. yang mutamayiz (istimewa) sanggup membentuk hati dan rohaninya. Fakta membuktikan bahwa Aisyah menjadi sosok wanita teladan sepanjang masa dalam masalah pendidikan, ilmu, dan kecerdasan. Aisyah memilih peran sebagai “isteri pembelajar” itu sebaik-baiknya untuk menyempurnakan pendidikannya, menjadi wanita luhur dan bertakwa.
     Aisyah dikenal juga sebagai isteri Rasul yang pecemburu. Tetapi, kecemburuan Aisyah ini adalah rasa cemburu yang masih dibenarkan oleh syara’ dalam arti cemburu yang syar’i. Bukankah cemburu itu menandakan bahwa seorang isteri mencintai suaminya, dan ia pun merasa tidak mau rasa cintanya dikalahkan oleh para madunya yang lain? Selama kecemburuan itu sesuai dengan proporsinya dan tidak berlebih-lebihan, maka rasa cemburu ini bisa dipahami sebagai romantika kehidupan suami-isteri, dan Islam pun membenarkan cemburu yang seperti ini. Aisyah pernah cemburu pada Khadijah kendati ia telah tiada. Aisyah pernah cemburu pada Ummu Salamah yang diketahuinya berwajah cantik kendati ia sudah berusia lanjut. Sekalipun Aisyah adalah seorang isteri pecemburu, ia tidak pernah mengungkapkan kecemburuannya kepada ummul mukminin lain yang dicemburuinya itu, tetapi ia biasanya langsung menumpahkannya kepada Rasulullah saw. atau kadang sekali-kali kepada Hafshah binti Umar r.a. yang paling dekat di antara para isteri Rasulullah saw.
     “Engkau adalah isteri yang paling dicintai Rasulullah saw., dan beliau tidak akan mencintai sesuatu kecuali yang baik,” ujar Ibnu Abbas kepada Aisyah. Di waktu lain ia pun mengatakan, “Allah Swt. telah menurunkan wahyu tentang kesucianmu dari atas lapis langit yang ketujuh, maka tidak ada satu masjid pun yang disebutkan nama Allah di dalamnya, kecuali kesucianmu akan dibacakan di dalamnya sepanjang malam dan siang.” Iman Az Zuhri berkata, “Seandainya ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu dari seluruh Ummahatul Mukminin, dan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih utama.”

4. Hafshah binti Umar r.a.
     Hafshah memiliki karakter keras, kuat pendirian, dan sikap yang tegas. Ia mewarisi karakter ayahnya, Umar bin Khaththab r.a. Sesungguhnya, karakter seperti ini tidaklah negatif, tetapi bergantung pada apa yang mendasari karakter tersebut dan karakter itu dipakainya untuk apa dan siapa? Ia tidak segan untuk mendebat Rasulullah saw. sekiranya dalam pandangan Hafshah, ada pernyataan beliau yang tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya. Hafshah memang seorang ahli menulis yang faqih dan kritis. Mungkin karena itulah, ia selalu mengungkapkan pendapatnya langsung di hadapan Rasulullah saw.
     Hafshah adalah seorang isteri Rasulullah saw. yang suka bersaing dengan Aisyah dalam menempati posisi di hati beliau. Tetapi, harus diingat bahwa persaingan ini adalah persaingan yang sehat. Mereka bersaing layaknya ber-fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) untuk meraih kecintaan dan keridhaan suaminya. Hafshah memang merasa bahwa ia mampu untuk bersaing dengan Aisyah karena ia adalah seorang wanita muda, berparas cantik, bertaqwa, dan wanita yang disegani. Ayahnya pun adalah sosok yang sangat disegani Kaum Muslim.
     Hafshah binti Umar juga dikenal cukup kritis dan suka memberi nasihat. Pernah suatu hari, Aisyah mengadukan kecemburuannya tentang pernikahan Rasulullah saw. dengan Ummu Salamah kepada Hafshah. Hafshah pun mencemburui pernikahan Rasul itu, tetapi ia masih bisa memendamnya di dalam hati. Saat menanggapi kecemburuan Aisyah itu, Hafshah bertanya lebih lanjut, sesungguhnya apa yang dicemburui oleh Aisyah? Ternyata, Aisyah mencumburui kecantikan Ummu Salamah, sehingga ia khawatir Ummu Salamah akan menjadi saingannya menduduki tempat istimewa di hati Rasulullah saw. Mendengar kekhawatiran madunya itu, Hafshah hanya tersenyum, dan secara bijak ia menasihati Aisyah, bahwa kekhawatirannya itu tidak beralasan karena Rasulullah saw. menikahi Ummu Salamah yang sudah memasuki usia lanjut, sehingga kecantikannya itu akan segera memudar. Aisyah pun membenarkan nasihat Hafshah itu hingga ia merasa tenang dan tidak perlu mencemburui Ummu Salamah.
     Hafshah adalah seseorang yang sangat amanah dalam menjaga mushaf Al Qur’an yang dititipkan kepadanya. Ia dikenal hafizh (hafal) Qur’an ketika Rasulullah saw. masih ada. Ia pun rajin membaca dan mengamalkannya, terutama amalan shaum dan shalat. Sehingga tidak mengherankan, Hafshah-lah, di antara isteri-isteri Rasul yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menyimpan mushaf Al Qur’an hingga akhir hayatnya.
     Isteri keempat Rasulullah saw. ini adalah wanita yang disebut Jibril a.s. sebagai Shawwamah wa Qawwamah (Wanita yang rajin shaum dan shalat) dan Hafshah juga disebut Jibril sebagai salah satu isteri Rasulullah saw. di surga.

5. Zainab binti Khuzaimah
     Zainab adalah orang yang penyayang. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Zainab adalah seorang wanita yang penyayang. Terlebih lagi kepada kalangan mustadh’afin atau kaum dhuafa (kaum lemah dan papa). Ia adalah orang yang penyantun dan rajin bersedekah. Ia merupakan Ummul Mukminin yang diberikan gelar kemuliaan sebagai Ummul Masakin atau “Ibunda Orang-orang Miskin” karena ia dikenal sebagai isteri Rasulullah saw. yang paling sayang kepada orang-orang miskin, dan bersikap sangat baik kepada mereka. Zainab binti Khuzaimah r.a. suka memberi makan dan bersedekah kepada mereka.
     Zainab adalah seorang wanita yang penyabar. Mau tahu buktinya? Sebagai seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada Perang Uhud, Zainab juga merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Tetapi rasa kehilangan dan kesedihannya itu tidak membuat ia meratap, menyesali nasib hidupnya, ataupun menyumpahi suratan takdir yang memisahkan dirinya dengan suami tercinta. Zainab tetap bersabar menerima apapun keputusan Allah atas diri dan suaminya. Dan kesabaran itu pada akhirnya membawa Zainab menjadi isteri kelima Rasulullah saw., menjadi seorang ummul mukminin yang meninggal saat Rasulullah saw. masih hidup dan dishalatkan oleh beliau.
     Zainab selain dikenal sebagai wanita yang welas asih, ia juga dikenal sebagai isteri Rasulullah saw. yang senang meringankan beban saudara-saudaranya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Atha’ bin Yasir yang mengisahkan, bahwa Zainab mempunyai seorang budak hitam dari Habasyah. Ia sangat menyayangi budak itu, hingga budak dari Habasyah itu tidak diperlakukan layaknya seorang budak, Zainab malah memperlakukan layaknya seorang kerabat dekat.
     Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw. pernah menyatakan pujian kepada Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah r.a. dengan sabdanya, “Ia benar-benar menjadi ibunda bagi orang-orang miskin, karena selalu memberikan makan dan bersedekah kepada mereka.” (Al Ishabah)

6. Hindun binti Abu Umayyah
     Hindun atau lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah adalah seorang wanita mukhlisin (orang yang ikhlas). Ia tercatat sebagai wanita Mukminah yang bersedia melaksanakan perintah hijrah dari Allah dan Rasul-Nya kepada Kaum Muslim. Dengan penuh keikhlasan ia menempuh medan berat dua kali perjalanan hijrah, baik dari Makkah ke Habasyah, ataupun dari Makkah ke Yatsrib (Madinah).
     Sikap wara’ (berhati-hati) menjadi salah satu dari keistimewaan Ummu Salamah juga. Ia tidak sembarangan berbuat sesuatu ataupun serampangan menentukan pilihan. Ia selalu berpikir mendalam terlebih dahulu sebelum menjatuhkan keputusan, mana yang akan ia lakukan, dan mana yang akan ia pilih? Mana yang akan didahulukan, dan mana yang akan ditangguhkan pengerjaannya? Demikian pula, dalam menentukan siapa kiranya yang akan menjadi pendamping hidupnya sepeninggal Abu Salamah yang telah diakui memiliki kesalehan dan kedudukan istimewa di tengah Kaum Muslim. Ummu Salamah kerap menolak pinangan dari para sahabat Rasul yang datang dengan maksud untuk menikahinya. Bahkan, Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. dan Umar bin Khaththab r.a. sekalipun, dua orang sahabat mulia dan terkemuka yang datang melamarnya pun, Ummu Salamah tidak berkenan untuk menerima pinangan mereka. Termasuk ketika Rasulullah saw. datang melamarnya, Ummu Salamah tidak lantas menerima pinangan manusia paling mulia dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ia masih coba untuk menghindar pinangan istimewa itu dengan menyatakan “keberatan-keberatannya” yang jadi tabi’ah (karakter) seorang wanita yang menjanda. Ummu Salamah berkata, “Aku adalah wanita yang sudah tua, aku pun seorang janda yang memiliki banyak anak yatim, dan aku pun seorang wanita pencemburu.”
     Ummu Salamah r.a. adalah orang yang sangat percaya akan janji Allah Swt. Ia adalah seorang Muslimah yang sungguh percaya akan kekuatan dahsyatnya doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt. Setelah suami pertamanya wafat, Ummu Salamah selalu berdoa yang pernah dicontohkan suaminya, Abu Salamah kepadanya. Ia berdoa, “Ya Allah, gantilah aku dengan yang lebih baik darinya.” Allah Swt. mendengar doanya dan mengabulkannya. Allah mengganti Abu Salamah dengan lelaki terbaik untuk Ummu Salamah, yaitu Rasulullah saw. yang berkenan untuk menikahi Ummu Salamah sebagai isterinya yang keenam.
     Ummu Salamah r.a. adalah seorang wanita yang bijak sekaligus tegas dalam menyampaikan saran dan pendapat. Hal ini karena ia selalu berpikir mendalam tentang berbagai persoalan. Ummu Salamah mampu untuk memetakan masalah yang sedang dihadapi, dan secara bijak mengambil pilihan cerdas untuk mengatasi masalah tersebut. Terbukti, ketika Ummu Salamah menyarankan suaminya, Rasulullah saw. untuk memberikan keteladanan kepada para sahabatnya dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Padahal, saat itu para sahabat sedang berpaling dari Rasulullah saw. karena tidak sependapat dengan beliau dalam perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah saw. menjalankan saran bijak dari Ummu Salamah dengan berdiam diri dari para sahabatnya, dan beliau pun langsung memberikan contoh kepada mereka dengan menjadi orang pertama yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat pun menyadari kesalahannya, dan mereka berlomba menjalankan perintah Rasulullah saw. yang sebelumnya mereka abaikan. Saran bijak Ummu Salamah yang langsung dipraktikkan Rasulullah saw. telah menyelamatkan para sahabat dari murka Allah.
     Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw. pernah mengatakan bahwa Ummu Salamah adalah ahlul bait-nya (anggota keluarga dan keturunannya). Selain itu, Rasulullah saw. pun memuliakannya dengan biasa mengunjunginya pertama kali sehabis beliau menunaikan Shalat Ashar, sebelum mengunjungi isteri-isterinya yang lain.

7. Zainab binti Jahsy
     Zainab adalah seorang wanita pemurah dan dermawan. Rasulullah saw. pun memuliakannya dengan mengatakannya sebagai isteri yang “panjang tangannya”. Ia pun dikenal sebagai penolong anak-anak yatim, dan tempat berlindung para janda miskin. Zainab pun dikenal rajin bekerja, mengumpulkan upahnya sebagai harta yang halal, lalu membelanjakannya di jalan Allah Swt. untuk meringankan beban hidup anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan orang-orang yang lebih membutuhkan. 
     Zainab adalah orang yang sangat percaya akan kuasa Allah Swt. atas makhluk-makhluk-Nya. Ia pun seorang Muslimah yang mengakui kenabian Muhammad sebagai utusan-Nya. Sebagai hamba-Nya yang dhaif (lemah) dan sebagai umat Rasulullah saw. yang taat. Zainab bersedia untuk menerima Zaid bin Haritsah sebagai suaminya, padahal sebelumnya ia sama sekali tidak berkenan untuk menikah dengannya. Setelah perceraiannya dengan Zaid, ia pun dipinang oleh Rasulullah saw., tetapi, Zainab tidak langsung mengiyakannya, ia hanya menjawab, “Aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum meminta petunjuk kepada Allah”. Lalu, Zainab pun melaksanakan shalat istikharah. Baru, setelah ia mendengar kabar turunnya Q.S. Al-Ahzab, 37, hatinya semakin mantap menerima pinangan Rasulullah saw. Bahkan, ketika Rasul menemuinya secara mendadak, dan mengatakan kepada Zainab, bahwa Allah Swt. telah menikahkan mereka dari atas langit. Zainab hanya menanyakan siapa yang menjadi saksi atas pernikahannya itu? Ia pun menerima sepenuhnya, setelah Rasul meyakinkannya bahwa saksi pernikahan mereka adalah Ruhul ‘Amin (Malaikat Jibril ).
     Zainab adalah isteri ketujuh Rasulullah saw. yang membanggakan pernikahannya dengan beliau karena mereka dinikahkan langsung oleh Allah Swt. dari atas langit, dengan saksi Malaikat Jibril. Oleh karenanya, ia sangat menjaga ikatan pernikahannya itu dengan berusaha menjadi isteri terbaik bagi suaminya. Zainab selalu berusaha menyenangkan hati Rasulullah saw. dengan melayani segala kebutuhannya dengan baik. Ia pun berusaha tidak menyinggung hati isteri-isteri Rasulullah saw. lainnya, terutama isteri kesayangannya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar r.a.
     Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw. pernah mengatakan kepada isteri-isterinya, bahwa isteri yang paling cepat akan menyusul beliau menemui Rabb-nya adalah isteri yang paling panjang tangannya. Maka, sejak Rasulullah saw. wafat, para isterinya suka membanding-bandingkan panjangnya tangan di antara mereka. Tetapi, justru hadits itu baru terbukti setelah wafatnya Zainab. Mereka baru memahami bahwa “panjang tangan” dalam hadits Rasulullah saw. itu bermakna kiasan, yaitu “yang paling banyak sedekahnya”. Dan, di antara isteri-isteri Rasulullah saw. yang paling rajin shadaqah adalah Zainab binti Jahsy. Hal ini pun diakui oleh Aisyah binti Abu Bakar r.a. yang berkata, “Zainab adalah seorang wanita yang rajin bekerja, ia sering menyamak, mengumpulkan upahnya, lalu menyedekahkannya di jalan Allah Swt.”

8. Juwairiyah binti Al Harits
     Juwairiyah adalah seorang wanita yang fathanah (cerdas). Ia cepat memahami kondisi kaumnya dan keadaan dirinya, setelah kaumnya, Bani Al Musthaliq yang menentang kepemimpinan Rasulullah Muhammad saw. berhasil dikalahkan oleh Pasukan Islam dalam Perang Muraisi’. Juwairiyah yang merupakan anak dari Al Harits bin Abu Dhirar adalah puteri seorang pemimpin Bani Al Musthaliq. Ia yang dilahirkan dari keluarga terhormat tahu betul bagaimana caranya untuk membebaskan dirinya, sekaligus membebaskan kaumnya dari perbudakan. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Juwairiyah langsung menemui pemimpin Kaum Muslim, Rasulullah saw., dan menyampaikan maksud kedatangannya. Rasulullah saw. pun bersedia untuk mengabulkan permintaan Juwairiyah untuk membebaskan dirinya dari Tsabit bin Qais. Bahkan, Rasulullah saw. bersedia untuk mengembalikan kehormatan Juwairiyah dengan menikahinya. Melalui pernikahan inilah, seluruh tawanan Bani Al Musthaliq dibebaskan, dan mereka pun masuk Islam. Bahkan, Al Harits bin Abu Dhirar, ayah Juwairiyah yang datang menemui Rasulullah saw. untuk menebus putrinya pun masuk Islam, setelah menyaksikan bukti bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.
     Juwairiyah adalah sosok wanita yang mampu menjaga izzah (kemuliaan)nya sebagai seorang wanita terhormat. Ia adalah seorang wanita terpandang di kaumnya yang memiliki kecerdasan akal dan kecantikan fisik. Oleh karenanya, Juwairiyah merasa tidak pantas men
jadi seorang tawanan, apalagi sampai direndahkan menjadi seorang budak. Ia pun meyakinkan diri tidak pantas dimiliki oleh Tsabit bin Qais yang hanya prajurit biasa. Kalaupun ada manusia yang diberi kesempatan untuk memiliki dirinya, manusia itu bukanlah Tsabit bin Qais, tetapi siapa yang menjadi pemimpin Tsabit dan pemimpin kaumnya (Kaum Muslim), yaitu Rasulullah saw. Kemuliaan sebagai wanita terhormat yang diperlihatkan Juwairiyah saat itu membuat Rasul tidak hanya bersedia membebaskannya, tetapi menawarkan dirinya untuk menikahi Juwairiyah, dan mengembalikan ke-hormatannya di tengah Bani Al Musthaliq, sekaligus menguatkan kemuliaannya di hati Kaum Muslim sebagai ummul mukminin (ibunya orang-orang beriman).
     Juwairiyah juga seorang wanita yang rajin beribadah dan suka belajar. Keimanan Juwairiyah kepada Allah dan Rasul-Nya pun tidak diragukan lagi. Terbukti, ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah saw. dibanding menerima ajakan ayahnya kembali kepada kaumnya. Setelah Juwairiyah memeluk Islam dan menjadi isteri Rasulullah saw., ia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt., berpuasa dan mengerjakan kebajikan. Bahkan, Rasulullah saw. pun memberi nama kepadanya “Juwairiyah” karena begitu banyak amal kebajikannya bagi keislaman kaumnya, yaitu Bani Al Musthaliq. Juwairiyah pun tidak malu untuk mengakui ketidak tahuannya tentang ajaran Islam, dan berusaha untuk terus belajar memahami Islam, langsung dari “guru utamanya” yaitu suaminya sendiri, Rasulullah saw.
     Dalam salah satu riwayat, Aisyah binti Abu Bakar r.a. pernah berkata tentang keutamaan dan keistimewaan isteri kedelapan Rasulullah saw. ini, “Saya tidak tahu wanita mana yang paling memberikan berkah untuk kaumnya selain dari Juwairiyah binti Al Harits.”

9. Shafiyyah binti Huyay
     Shafiyyah adalah seorang wanita yang memiliki sifat shiddiq (jujur) dalam perkataan dan perbuatannya. Rasulullah saw. membenarkan apa yang telah dikatakan Shafiyyah tentang mimpinya dan luka memar di wajahnya. Rasulullah saw. pun telah membenarkan pengakuan Shafiyyah yang berangan-angan dan menginginkan dirinya dinikahi oleh Rasulullah saw. Bahkan, Rasulullah saw. pun telah bersaksi, membenarkan kejujuran Shafiyyah ketika isteri-isteri Nabi berkumpul menunggui beliau yang sakit menjelang wafatnya.
     Shafiyyah adalah seorang wanita yang pemaaf. Ia selalu memaafkan perlakuan isteri-
isteri Rasulullah saw. yang cemburu kepadanya (karena ia berasal dari keturunan Yahudi yang memiliki kulit putih dan cantik, bukan dari keturunan Arab). Bahkan, ia berusaha mengambil hati mereka dengan membagikan perhiasan miliknya sebagai hadiah untuk para madunya itu. Shafiyyah hanya menangis jika ada perkataan madunya yang menyinggung perasaannya. Ia baru berani membalas setelah Rasulullah saw. meyakinkannya bahwa ia memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para ummul mukminin lainnya. Shafiyyah juga dikenal sangat bijaksana ketika memaafkan seseorang, bahkan saat ia mampu untuk membalasnya. Secara bijak, ia memaafkan, bahkan membebaskan pelayan wanitanya yang telah memfitnahnya di hadapan Khalifah Umar bin Khaththab r.a.
     Shafiyyah juga dikenal sebagai isteri kesembilan Rasulullah saw. yang memiliki pemahaman mendalam dan pengamatan yang sangat teliti. Ia pernah mengingatkan kepada para Muslimah yang berzikir, membaca Al Quran, dan shalat di tempatnya, untuk khusyuk dalam beribadah, dan takut dari (azab)-Nya. Shafiyyah sungguh mengherankan orang-orang yang berzikir mengingat Allah, membaca ayat-ayat-Nya, dan bersujud di hadapan-Nya. Tetapi, tidak sedikit pun bergetar dalam hatinya ketika nama Allah dibacakan?
     Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw. pernah mengatakan tentang keutamaan dan keistimewaan Shafiyyah dibanding dengan isteri-isteri Rasul lainnya, “Sesungguhnya engkau adalah puteri seorang Nabi (keturunan Nabi Harun a.s), pamanmu seorang Nabi (keturunan Nabi Musa a.s.), dan engkau berada di bawah naungan seorang Nabi (Muhammad saw.), Maka, dengan apa lagi engkau akan lebih berbesar hati.” (H.R. Tirmidzi)

10. Ramlah binti Abu Sufyan
     Ramlah atau yang dikenal dengan Ummu Habibah adalah seorang wanita yang memiliki sifat shabirin (sabar) dan tabah dalam menghadapi ujian Allah Swt. Ujian demi ujian yang datang kepadanya, justeru dihadapinya dengan tabah. Baginya, ujian akan semakin meneguhkan keyakinan dan keimanannya di jalan Allah Swt. Ketika keimanannya diusik oleh ayahanda dan keluarganya, yang menginginkan dirinya kembali pada kekafiran, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya. Ia tidak menyesali diri berada dalam barisan Kaum Muslim yang dimusuhi Musyrikin Quraisy. Ia tetap sabar menjalaninya dengan penuh keimanan. Demikian pula ketika Ummu Habibah harus berhijrah ke Habasyah, meninggalkan keluarganya jauh dari tanah kelahiran dan kaumnya, ia tetap sabar menjalaninya. Bahkan, ketika suaminya murtad dari ajaran Islam, ia berusaha mengajaknya kembali. Ia pun harus bersabar, ketika suaminya itu tetap pada pendiriannya.
     Ummu Habibah adalah seorang wanita yang selalu bertawakal kepada Allah Swt. dalam aktivitas hidupnya. Ia meyakini bahwa setiap Muslim harus bertawakal kepada Allah Swt., dalam arti selalu menjadikan-Nya sebagai tempat bersandar dalam mencari maslahiyah (kemanfaatan) dan menolak dharariyah (kemadaratan). Ketika suaminya, Ubaidillah bin Jahsy murtad, Ummu Habibah tetap bersabar dan teguh dalam keimanan. Ia bertawakal kepada-Nya, dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Swt. Termasuk, ketika ia harus berjuang sendirian menghidupi dan membesarkan puterinya, Habibah. Ia tetap bertakwa kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
     Ummu Habibah juga dikenal sebagai isteri kesepuluh Rasulullah saw. yang ‘asidda’u alal kuffar (keras terhadap orang-orang kafir) dan ‘adillatin alal mu’min (lembut terhadap sesama Mukmin). Kita bisa menyaksikan bagaimana sikap keras (tegas) yang diperlihatkan Ummu Habibah saat Abu Sufyan, pemimpin orang-orang Musyrik Makkah mengunjungi tempat tinggalnya. Bahkan, ia tidak ridha, tikar yang biasa diduduki Rasulullah saw. diduduki oleh orang Musyrik seperti ayahnya. Kemudian, saat Ummu Habibah menjelang wafatnya, ia masih menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama Mukmin dengan mendatangi para ummul mukminin untuk saling memaafkan dan mendoakan di antara mereka.
     Sekalipun Ummu Habibah r.a. bisa bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam dan Kaum Muslim, tetapi pada dasarnya ia dikenal sebagai seorang wanita yang suka memuliakan tamu, tanpa melihat status sosial tamunya itu. Ia pun tanpa sungkan suka memberi hadiah untuk berbagi kebahagiaan dengan tamunya itu. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang pernah dilakukan oleh Ummu Habibah saat ia tinggal di negeri hijrah, Habasyah. Di sana, ia sering berinteraksi dengan kaum wanita Habasyah, khususnya dengan Abrahah, hamba sahaya wanita yang dimiliki Raja Najasy. Ketika Abrahah berkunjung ke tempat kediaman Ummu Habibah, dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya, Ummu Habibah pun segera mempersilakannya masuk, dan memperlakukannya dengan baik, sekalipun Abrahah hanyalah seorang jariyah (hamba sahaya wanita). Bahkan, saat Abrahah memberitahu kabar gembira untuk Ummu Habibah kalau Rasulullah saw. ingin meminang Ummu Habibah, ia pun segera melepaskan dua gelang perak di tangannya dan dua gelang perak di kakinya, beserta cincin-cincin perak di jemari tangannya untuk ia hadiahkan kepada Abrahah.
     Ketika berita pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah saw. terdengar oleh ayahandanya, Abu Sufyan berkata, “Dia adalah hewan jantan yang tidak terpotong hidungnya.” Maksudnya bahwa Rasulullah saw. adalah pasangan yang mulia tidak tercela dan tiada berbanding. Dari pernyataan Abu Sufyan ini tersirat pengakuan bahwa Rasulullah saw. adalah sosok yang sangat pantas untuk menjadi suami puterinya, Ummu Habibah, karena puterinya itu juga adalah sosok yang istimewa dalam berpegang teguh pada keimanan dan pilihan hidupnya.

11. Maimunah binti Al Harits
     Maimunah adalah seorang wanita yang memiliki sikap jaddiyyah (serius, bersungguh-sungguh), ia selalu serius dan bersungguh-sungguh dalam menginginkan sesuatu atau mengerjakan suatu aktivitas. Ia sangat tidak menyukai sikap tulul ‘amal (panjang angan-angan). Sikapnya itu, ia buktikan saat menyatakan keinginannya untuk berislam secara sempurna, Maimunah menginginkan semua orang tahu bahwa ia telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sejak kedatangan Kaum Muslim yang berumrah ke Makkah. Ia pun bersunguh-sungguh ketika menginginkan keislamannya makin paripurna di bawah naungan madrasah nubuwah, Maimunah menyatakan keinginannya menjadi isteri Rasulullah saw.
Dari sikap jaddiyyah Maimunah itu, semua keinginannya bisa terpenuhi, Allah Swt. memudahkan jalannya. Ia dipersunting dan menjadi isteri kesebelas Rasulullah saw. yang diakui oleh Aisyah sebagai ummul mukminin paling bertakwa karena kesungguhannya dalam berIslam.
     Maimunah adalah seorang wanita yang rajin menjalin shilaturrahmi (ikatan persaudaraan). Dalam hal ini, Maimunah memahami betul bagaimana caranya untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa dan jaddiyah (serius) memenuhi keinginannya menjadi hamba-Nya yang disebut Rasulullah saw. sebagai ahlul jannah (ahli surga).
     Maimunah juga dikenal sebagai seorang organisatoris, ia memiliki keterampilan sekaligus keahlian dalam memimpin dan mengatur suatu perkumpulan. Ia telah membentuk satu perkumpulan wanita yang bergerak dalam bidang medis, dan bertugas untuk memberi bantuan kesehatan kepada para pejuang yang cedera dalam peperangan. Saat terjadinya Perang Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, ketika Pasukan Kaum Muslim berhadapan dengan Pasukan Romawi. Maimunah berada di garda terdepan bersama para mujahiddin, ia sigap menolong para pejuang yang terluka, dan merawat mereka dengan cekatan. Bahkan, Maimunah memimpin dan mengorganisir Kaum Muslimah berperan aktif merawat para pejuang yang terluka.
     Ketika Aisyah binti Abu Bakar r.a. ditanya tentang pribadi Maimunah binti Al Harits, maka ia menjawab bahwa sesungguhnya Maimunah adalah seorang wanita yang paling bertakwa di antara isteri-isteri Rasulullah saw., dan orang yang paling suka menyambung shilaturahmi (hubungan persaudaraan).

12. Mariyah binti Syam’un Al Qibthiyah
     Mariyah adalah seorang wanita yang memiliki sifat hanif (lurus) sehingga ia mudah menerima kebenaran ajaran Islam. Ketika dalam perjalanan dari Iskandariyah menuju Madinah, Mariyah dan Sirin (sepupunya) menyaksikan bagaimana akhlakul karimah (pribadi mulia) Hathib bin Abu Balta’ah r.a. yang menjadi duta dakwah Rasul kepada Raja Al Muqauqis. Ia sungguh tertarik dengan perlakuan Hathib yang begitu menghormati dan memuliakannya. Sehingga dari perlakuan Hathib yang baik itu, Mariyah berpikir lebih tentang pemimpin Hathib di Madinah, dan ajaran hidup yang diajarkannya kepada Hathib dan para pengikutnya yang lain. Tentunya, pemimpin Hathib dan ajaran hidup yang diajarkannya itu benar-benar luar biasa. Dari interaksi Mariyah dengan Hathib sepanjang perjalanan menuju Madinah itulah, Mariyah bersama Sirin mengikrarkan dua kalimah syahadat di hadapan Hathib bin Abu Balta’ah r.a. 
     Mariyah adalah seorang wanita yang memiliki sifat lathif (lembut), hatinya sangat lembut, sehingga ia tidak banyak menuntut sesuatu kepada siapa pun, termasuk ketika Mariyah tinggal di istana Raja Al Muqauqis. Ia berlaku lembut, santun, dan tidak banyak merepotkan tuannya, sehingga Al Muqauqis juga menghormati dan menyayanginya. Demikian pula ketika Mariyah berada dalam naungan Rasulullah saw., ia tidak banyak menuntut. Ia malah selalu ingin membahagiakan Rasulullah saw. dengan apa pun yang bisa ia berikan. Bahkan, ia sangat bahagia melihat Rasulullah saw. begitu senang dengan kelahiran Ibrahim dari rahimnya, melebihi kebahagiaannya sendiri. Baginya, kebahagiaan Rasulullah saw. adalah kebahagiaan terbesarnya.
     Mariyah adalah seorang wanita yang jamilah (cantik). Tetapi kecantikan Mariyah tidak hanya sebatas lahiriah, ia juga memiliki kecantikan batiniah. Artinya, Mariyah memiliki kecantikan luar-dalam. Di luar, ia memang seorang yang cantik dan manis hingga Rasulullah saw. pun langsung menyukainya. Sedangkan di dalamnya, Mariyah memiliki pribadi yang cantik juga. Mariyah adalah seorang wanita yang jujur sebagaimana kesaksian Abdullah bin Abdurrahman, hingga Rasulullah saw. pun langsung mengaguminya.
     Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw. pernah mengatakan tentang kedudukan Mariyah, isteri keduabelasnya itu, dan kaumnya, “Perlakukanlah orang-orang Qibthi dengan baik, karena mereka memiliki tanggungan dan hubungan kekerabatan.” Malik menguraikan sabda Rasulullah saw. tadi, dengan penjelasan, “Hubungan kekerabatan dan keluarga dengan mereka adalah bahwa Ismail bin Ibrahim berasal dari kaum mereka, dan ibu Ibrahim, putra Nabi Muhammad saw., berasal dari kaum mereka.”

13. Raihanah binti Zaid
     Raihanah memiliki wajah dan kepribadian menarik, hingga Rasulullah saw. pun, menyukainya. Raihanah adalah seorang yang qana’ah (selalu merasa cukup dengan apapun yang ada), dia tidak banyak meminta ataupun menuntut kepada Rasulullah saw. Keinginan Raihanah hanyalah ingin berbakti sepenuhnya kepada Rasul, dalam dirinya telah tertanam sikap untuk selalu naafi’un lighairihi (bermanfaat bagi orang lain), khususnya orang terdekat dalam dirinya, yaitu Rasulullah saw.
     Raihanah juga dikisahkan selalu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Ketika dia masih berstatus isteri dari Al Hakam dari Bani Quraizhah, Raihanah selalu menghormati dan membanggakan suaminya. Dia pun merasa tidak ada lelaki yang mampu menggantikan kedudukan suaminya. Artinya, Raihanah tidak hendak berpaling kepada lelaki lain selain suaminya. Demikian pula, ketika Raihanah diambil oleh Rasulullah saw. sebagai hak miliknya saat penaklukkan Bani Quraizhah oleh Pasukan Islam, dia pun mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah saw. atas dirinya. Saat Rasulullah saw. menawarinya untuk memeluk Islam, membebaskan, dan memperisterinya. Raihanah menjawabnya dengan pasti, dia menghindari perkara ataupun perkataan yang samar (ba’iidun ’anisy syubuhat). Raihanah bersedia untuk memeluk Islam, dibebaskan oleh Rasulullah saw. dan dinikahinya. Selama hidup bersama Rasulullah saw. pun, isteri ketigabelasnya ini tetap bersikap gaddhul bashar wahifdzul hurumat (selalu menundukan pandangan dan memelihara kehormatan). Raihanah bersedia untuk diperlakukan sama seperti isteri-isteri Rasulullah saw. lainnya, yaitu memenuhi kewajiban memasang hijab atas dirinya.
     Dalam salah satu yang diriwayatkan Shaleh bin Ja’far mengabarkan dari Muhammad bin Kaab, “Raihanah termasuk yang Allah bebaskan. Dia adalah wanita cantik dan menawan. Ketika suaminya terbunuh, dia berada dalam tawanan. Dia menjadi bagian Rasulullah pada hari penaklukkan Bani Quraizhah.” Dalam hadits lain yang diriwayatkan Muhammad bin Ka’ab juga, dikatakan, “Rasulullah saw. memberi Raihanah pilihan antara Islam dengan agamanya, dan dia memilih Islam. Maka Rasul membebaskannya dan menikahinya, lalu memasangkan tabir untuknya.”

Posted by: lloni | 27 Jun 2009

DNA Boleh Kesan Susurgalur

DNA could illuminate Islam’s lineage

For almost 1,600 years, the title Sharif, Sayyed, or Habib has been bestowed on Muslims who have been able to trace their roots back to the Prophet Mohammed through intricate family trees, oral histories and genealogical records. But now an American DNA lab says it may have identified the DNA signature of descendants of the Prophet Mohammed, and perhaps the prospect of a direct, more accurate means of confirming or identifying such a connection.

Family Tree DNA, a genealogy and genetics-testing company in Houston, Texas, says it made the discovery after several clients, reputed by oral family histories and some supporting documentation to be descended from the Prophet Mohammed, asked to have their paternal DNA sequences mapped.

“With these various samples, we were able to identify an overlapping signature in their DNA, a common thread for all of them, which is their genetic lineage from the Prophet, if their oral tradition is accurate,” said Bennett Greenspan, chief executive of Family Tree DNA, which is said to have amassed one of the largest DNA databases in the world.

The company declined to identify any of the men on the grounds of client privacy, but Mr Greenspan said “several samples came from men in different parts of the Arab world”.

Genetic testing can trace the maternal or paternal line by mapping the DNA in the sex chromosome passed on by parents. The father passes on the Y chromosome to his son and the mother her X chromosome, so only male descendants can trace both their patriarchal and matriarchal lineage. Female descendants, possessing two X chromosomes, can test only their matriarchal lineage, also known as mitochondrial DNA, or mtDNA.

In recent years there have been many projects attempting to identify the DNA signatures of famous people, tribes and populations that inhabit specific regions – sometimes with surprising results.

In 2003 a group of international geneticists found that eight per cent of men in what used to be the Mongolian Empire were descended from Genghis Khan. According to a ground-breaking paper in The American Journal of Human Genetics in 2003, this meant there were no fewer than 16 million descendants of the 12th-century ruler living today.

The DNA signature of Marie Antoinette is also said to have been determined, meaning anyone suspecting a genetic link to the former queen of France can confirm their royal roots by testing their mtDNA.

Such analysis can create controversy. When the DNA signature of Thomas Jefferson, the third president of the United States, was isolated, it appeared to give credence to the theory that Jefferson, revered as one of the America’s founding fathers, had fathered a child with his slave, Sally Hemmings.

But it could not be confirmed beyond a doubt because although Eston Hemmings, the child of the slave, shared the same Y chromosomal DNA as Jefferson, he could have been the offspring of any of Jefferson’s male relatives living in Virginia at the time.

The Prophet Mohammed had no surviving sons but his daughter Fatima married her paternal second cousin, Ali, producing two grandsons: Hassan and Hussein. Both have a traceable line of male descendants.

Because Ali and the Prophet Mohammed share the same grandfather, their paternal DNA is identical.

Descendants can confirm their lineage when they reflect similar patterns. Most Islamic scholars agree there is nothing objectionable about testing individual DNA – and countries such as the UAE encourage DNA use in criminal forensics – but there are complex rulings when it comes to using DNA in court for establishing lineage.

According to the Kuwait-based Islamic Organisation for Medical Sciences, a forum where scholars meet regularly to discuss scientific and medical ethics in Islam, the use of DNA is permissible in certain cases.

“A mechanism called qiyafah, similar to an expert witness, existed at the time of the Prophet,” said Sheikh Musa Furber, a scholar in Islamic law at the Abu Dhabi-based Tabah Foundation.

“The Prophet would send the people to an expert who can look at overall physical resemblance to deduce who might be the father. Today, instead of qiyafah, we should consider DNA testing.”

But Islamic courts do not accept DNA evidence in establishing the paternity of a child born in wedlock, as the law typically considers the mother’s husband to be the father, assuming she was not pregnant when married.

There is another issue that arises in the Islamic tradition when using DNA to establish lineage: “Lineage, or nasab, in Islamic law assumes lawful intercourse,” Sheikh Musa said. “But since a DNA test cannot prove lawful intercourse, it cannot stand as proof of lineage from a legal perspective.”

There are a few privately funded lineage projects in the region, such as the Arab DNA Project and the Arab J1e Y-DNA Project. The former is an online public forum with chat rooms and shared information for Arab men and women interested in their genetic lineage. The J1e project, accessible through the website of Family Tree DNA (at http://www.familytreedna.com) is more specialised. It is a forum for men whose Y chromosome belongs to the J1e haplogroup, a genetic grouping of Semitic tribes.

J1e is the genetic signature of the Hashemites, a clan to which the Prophet Mohammed belonged. The current King of Jordan, Abdullah II, is a Hashemite descendant, and one of the better-known living descendants of the Prophet Mohammed.

Just how many will test their own DNA to find a link remains to be seen, officials say. “When it comes to the Prophet, I’d rather live in doubt than receive certainty that I’m not related to him,” said Sheikh Furber.

Posted by: lloni | 3 September 2008

Jangan tertipu dengan kehidupan dunia

DAN tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan; dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? (al-An’aam: 32)

HURAIAN Ayat ini menjelaskan nilai kehidupan dunia hanyalah satu permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Ia bukan kebahagian yang hakiki. Sebagai seorang muslim kita perlu sedar bahawa dunia ini adalah medan untuk beramal ibadah yang hasilnya diperoleh di akhirat kelak. Bertepatan dengan tujuan kita dijadikan oleh Allah SWT ialah untuk mengabdikan diri kepada-Nya.

Justeru jangan sekali-kali kita leka dengan kehidupan dunia sehingga sanggup mengabaikan perintah Allah dan melakukan perbuatan yang dilarang.

Ayat ini juga menggambarkan salah satu ciri orang yang bertakwa iaitu mengutamakan kehidupan akhirat yang berupa ganjaran syurga daripada tenggelam dengan keseronokan dunia yang bersifat sementara, sia-sia dan melalaikan.

Hakikatnya dunia adalah jambatan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Amatlah rugi mereka yang mengejar habuan dunia, asyik dengan permainan hiburan dan maksiat sehingga lupa antara halal atau haram, yang disuruh dan yang dilarang.

Mereka yang ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah perlulah mengawal diri agar tidak dilalaikan dengan keseronokan kehidupan dunia. Segala nikmat yang diperoleh semasa hidup wajar digunakan ke arah memperbanyakkan amal-amal kebajikan dan pengabdian kepada Allah. Kita perlu ingat bahawa habuan dunia hanyalah wasilah mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan akhirat yang abadi. Kelazatan syurga boleh diperoleh melalui amal salih, iman di hati

 SETIAP orang mesti mempunyai impian. Mungkinkah impian itu tercapai di dunia ini? Apakah ada lagi yang lebih hebat daripada itu semua?

Percayalah sebenarnya dunia adalah tempat segala kekurangan. Jika anda kaya, tidak semestinya anda bahagia. Yang ramai anak belum tentu lebih bahagia daripada yang tiada anak.

Beristeri cantik bukan jaminan hati boleh senang, mungkin lebih membuat anda resah dan gelisah. Sesungguhnya dunia tidak sempurna dan siapakah agaknya di dunia ini yang terlepas daripada musibah dan ujian?

Semua insan mesti merasai sakit, susah, putus asa dan gagal. Di manakah kita boleh terlepas daripada ketidaksempurnaan ini? Tempat itu ialah di syurga Allah, destinasi yang pelik tetapi benar! Yang tak pernah ada seorang pun melihatnya kerana terlalu cantik.

Tiada telinga yang pernah mendengarnya kerana banyak rahsia kehebatannya. Tiada pernah hati berasa kerana tempat ini terlalu ajaib. Tidak dapat dibandingkan dengan dunia yang murah dan tidak bernilai.

Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan bersama sahabatnya, mereka melihat bangkai seekor kambing yang dikerumuni lalat kerana bau busuk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Dunia tidak ubahnya seperti bangkai ini di sisi Allah.”

Bolehkah kita bandingkan kenikmatan dunia dengan kesempurnaan syurga Allah? Jauh sekali penilaiannya. Terlalu singkat akal orang yang mahukan hidup di dunia sepuas-puasnya kerana dia tidak akan pernah puas di atas tempat yang penuh dengan kekurangan ini.

Orang bijaksana tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia yang bagaikan fatamorgana. Kalau pun ada ia sangat singkat dan bagaikan pukauan saja.

Carilah bahagia yang kekal abadi dan nikmat tertinggi serta kelazatan yang tidak ternilai. Seperti hadis Rasulullah SAW menceritakannya: “Ada batu bata daripada emas, ada batu bata daripada perak, catnya minyak kasturi yang harum, kerikilnya mutiara dan yakut, dan pasirnya safran. Siapa yang memasukinya akan merasai nikmat, tidak bersedih hati, kekal dan tidak mati, bajunya tidak basah dan keremajaannya tidak sirna.” (Hadis Riwayat Imam al-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban, al-Darimi dan Ibnul Mubarak).

Sabdanya lagi: “Golongan pertama kali masuk syurga bagaikan rembulan pada malam purnama, yang berikutnya bagaikan bintang berkilauan yang cahayanya paling terang. Mereka tidak membuang kotoran, tidak membuang hingus dan tidak meludah. Sikat rambut mereka terbuat daripada emas, keringat mereka berbau kasturi. Pendupaan mereka kayu gaharu yang harum. Isteri mereka bidadari, akhlak mereka sama. Bentuk mereka sama seperti bapa mereka Adam yang tingginya enam puluh hasta menjulang ke langit.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Bukankah syurga itu impian yang paling baik? Cita-cita yang paling hebat dan angan-angan yang paling indah. Satu bentuk kejayaan yang tiada bandingannya. Apabila malaikat melaporkan perbuatan hamba-hamba Allah dalam satu majlis zikir. Allah bertanya, padahal Dialah yang Maha Mengetahui: “Apakah yang mereka minta?” Malaikat menjawab: “Syurga-Mu ya Allah.”

Allah bertanya: “Apakah mereka melihat syurga-Ku?” Malaikat menjawab: “Tidak, ya Allah.” Allah bertanya: “Bagaimana jika mereka melihat syurga-Ku? Malaikat menjawab: “Sudah tentu mereka bertambah tamak beribadat dan memintanya dengan penuh kesungguhan.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Bagaimana dengan kita yang masih diulit mimpi mengharap dunia yang tidak berharga ini? Mengejar ke seluruh penjurunya hingga lupa tanggungjawab diri, anak dan isteri. Sukakah kita terus ditipu hingga melupakan syurga, kampung halaman kita suatu ketika dulu?

Belajarlah daripada Asiah, seorang isteri yang beriman hingga sanggup meninggalkan segalanya untuk mendapatkan sebuah rumah di syurga.

Jika anda lapar dan haus ketika berpuasa, ingatlah kesabaran itu semata-mata untuk mendapatkan rumah anda di syurga. Jika rasa hati disakiti, buat apa berdendam kerana esok kenikmatan syurga akan menghapuskan kesakitan itu.

Jika letih menjadi isteri di sisi suami yang cerewet dan anak yang mengganggu kesenangan, cubalah bersabar untuk mendapatkan ganjaran berada di sebuah rumah, seperti rumah Asiah. Dan memiliki setalam hidangan seperti hidangan Khadijah yang dikirim khas dari dapur syurga.

Semua diperoleh dengan amal salih dan iman di hati. Jika anda merancang kehidupan yang sempurna di dunia, kenapa tidak merancang kehidupan yang sempurna sampai ke akhirat? Padahal di sanalah puncak kebahagiaan kita.

 KESIMPULAN

Keseronokan dunia adalah sesuatu yang sia-sia dan melalaikan segala nikmat kehidupan dunia perlulah menjurus kepada pengabdian yang mutlak kepada Allah. Orang yang lebih takwa lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang abadi daripada digadaikan kepada keseronokan dunia yang bersifat sementara, sia-sia dan melalaikan. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah jambatan dan wasilah bagi mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat.

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori